środa, 2020-07-08 Arnolda, Edgara, Elżbiety

»»»

Warszawa, 10.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/PODLASKIE/SZKOLENIE/2019 z dnia 17.12.2019 r., w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi, egzaminem zewnętrznym i ubezpieczeniem w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 10.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Szał Szczepan Adam Łagoda,
ul. Lipowa 4/228, 15-427 Białystok
Łączna cena brutto: 2 500 zł
 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

»»»

Warszawa, 27.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/ŁII/2019 z dnia 04.12.2019 r., w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ-II edycja”. 

Zamawiający w dniu 27.12.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Michał Nester, ul. Słowackiego 19/21, 93-165 Łódź
Łączna cena brutto słownie: 80 zł/1 godz.
słownie: osiemdziesiąt i 00/100 złotych brutto za godzinę .
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 

 


Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 3/PODLASKIE/SZKOLENIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II” (zwanego dalej Projektem), realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, dn. 17.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 
Dotyczy zapytania ofertowego nr 23/M/2019 z dn. 29.11.2019 r. 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie realizacji usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego przez osoby wykonujące zawód seksuologa na terenie woj. mazowieckiego dla uczestników/czek projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Barbara Płaczek,
ul. Leszka 1, 44-304 Wodzisław Śląski
Kwota brutto brutto: 120 zł/ 1 godzinę.
 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


»»»

Warszawa, 13.12.2019 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 22/MAZOWIECKIE/2019 z dnia 26.11.2019 r. w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ”, w zakresie świadczenie usługi indywidualnego wsparcia informatycznego – doradztwa w zakresie kompetencji cyfrowych dla 1 uczestniczki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie jest nierozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających kryteria formalne.
 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


»»»

Warszawa, 05.12.2019 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 20/SZ/MAZOWIECKIE/2019 z dnia 26.11.2019 r. w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ”, w zakresie zapewnienia usługi kursu prawa jazdy „kat. B” dla 1 uczestnika/czki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie jest nierozstrzygnięte z powodu braku ofert

 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ – II edycja ( nr 3/ŁII/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ - II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPLD.09.01.01-10-B026/19-00 z dnia 24.10.2019 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, dn. 04.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
w ramach Zapytania ofertowego nr 19/SZ/MAZOWIECKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej „Kurs prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem” dla 1 uczestnika/czki projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Szkolenia Kierowców i Instruktorów As – Marcin Suwała,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 18, 26-600 Radom; NIP: 7961494886 REGON: 670018277
Łączna kwota brutto za szkolenie dla 1 osoby: 6 000,00 zł
 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


»»»

Mikołów, 4 grudnia 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 22/S/SZ/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia - kurs języka angielskiego na poziomie A2 potwierdzonego Certyfikatem (Certyfikat językowy ETS TOEIC na poziomie A2), dla 5 uczestników/czek w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Lander’s Education & Services Wojciech Kostecki
ul. Sienkiewicza 7, 43-100 Tychy; NIP 683 168 38 55 REGON 351378695
Łączna kwota brutto: 25 700,00 zł

  


Strona 9 z 131