czwartek, 2020-01-23 Fernandy, Jana, Rajmundy

Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 15/SZ/MAZOWIECKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – ECDL ADVANCED (A4) zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna wraz z egzaminem realizowanej dla 2 uczestników/czek w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


„Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 14/SZ/MAZOWIECKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (Kurs prawa jazdy kategorii B) z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (NR 13/SZ/MAZOWIECKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURS JĘZ. ANGIELSKIEGO NA POZIOMACH A1,A2, B1+ PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU TOEIC) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej w woj. mazowieckim dla 6 uczestników/czek w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, dn. 25.09.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
w ramach Zapytania ofertowego nr 12/SZ/MAZOWIECKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej „Kurs komputerowy ECDL BASE (B4) arkusze kalkulacyjne, ECDL STANDARD (S1) Użytkowanie baz danych wraz z egzaminem” dla 4 uczestników/czek projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Tyflokom Kamil Kowalczyk
ul. Wiejska 62 lok 21, 26-600 Radom
REGON: 141503230; NIP: 9482315817
Łączna kwota brutto: 4000,00 zł.
 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


»»»

Mikołów, 25 wrzesień 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/Śląskie/2019 z dnia 13.09.2019 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego doradztwa zawodowego na Warsztacie Aktywizacji Społecznej w ramach projektu „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 01.10.2019 do 06.10.2019 r.

Zamawiający w dniu 25.09.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Maja Tylikowska,
ul. Malinowskiego 8/2, 44-100 Gliwice
Łączna cena: 1850,00 zł
(słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt i 00/100 złotych brutto)

 


»»»

Mikołów, 24 wrzesień 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/Śląskie/2019 z dnia 13.09.2019 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego doradztwa zawodowego na Warsztacie Aktywizacji Społecznej w ramach projektu „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 01.10.2019 do 06.10.2019 r.

Zamawiający w dniu 24.09.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES – Artur Witkowski,
ul. Unii Europejskiej 4 lok.204, 86-050 Solec Kujawski
Łączna cena: 1924,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia cztery i 00/100 złotych brutto)

 


»»»

Mikołów, 24 wrzesień 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr13/Śląskie/2019 z dnia 13.09.2019 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia psychologicznego na Warsztacie Aktywizacji Społecznej w ramach projektu „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 01.10.2019 do 06.10.2019 r.

Zamawiający w dniu 24.09.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Biuro SULTUM Sylwia Brzechwa,
ul. Władysława IV 137, 75-342 Koszalin
Łączna cena brutto:
2960,00 zł
(słownie: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt i 00/100 złotych brutto)

 


»»»

Mikołów, 23 wrzesień 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr10/Śląskie/2019 z dnia 13.09.2019 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia psychologicznego na Warsztacie Aktywizacji Społecznej w ramach projektu „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 01.10.2019 do 06.10.2019 r.

Zamawiający w dniu 23.09.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centrum Szkoleń Psychologicznych i Profilaktyki MUZA Sara Giorgi,
ul. Warmińska 3, 87-100 Toruń,
na łączną cenę brutto: 2849,00 zł
(słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć i 00/100 złotych brutto)

 


Strona 9 z 138