wtorek, 2019-07-16 Eustachego, Mariki, Mirelli

W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 1/M/WS/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kompleksowej realizacji Warsztatów Specjalistycznych, zapewnienia pobytu i wyżywienia dla średnio 10 uczestników/czek na każdym z czterech warsztatów oraz średnio 7 osób personelu merytorycznego na każdym z czterech warsztatów w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w realizacji Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Białystok, dn. 08.04.2019

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
w ramach Zapytania ofertowego nr 25/PODLASKIE/SZ/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej kurs komputerowy ECDL BASE (B1, B2, B3, B4) wraz z opłatą egzaminacyjną dla 4 uczestników/czek projektu pt. „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie” w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
TYFLOKOM Kamil Kowalczyk, ul. Wiejska 62/21, 26-600 Radom
Łączna kwota brutto: 9 800,00 zł.

 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

»»»

Mikołów,  3 kwiecień 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/S/SZ/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia - Kursu komputerowego ECDL BASE B1-B4 dla 1 uczestnika/czki projektu oraz Kurs komputerowy BASE B3-B4, S1-S2 dla 1 uczestnika/czki projektu zakończony egzaminem certyfikującym zgodny z aktualnymi Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
AS Edukacja – Centrum Szkoleniowe w Katowicach ul. Mariacka 33, 40-014 Katowice
NIP 549 215 61 23 REGON 120710266
Łączna kwota brutto: 3 999,96 zł.


SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 16/SZ/ŁÓDZKIE/2019)


MODYFIKACJA z dn. 02.04.2019

Zmianie uległy punkty:

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj szkolenia:
Było: grupa dwuosobowa 
Zmieniono: indywidualne (1 uczestnik/czka)

IV. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Było:
2. Przeprowadzeniu szkolenia dla 2 uczestników/czek projektu, w wymiarze określonym w pkt I. 
Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu. Jako 1 godzinę szkoleniową należy rozumieć godzinę zegarową.,
Zmieniono:
2. Przeprowadzeniu szkolenia dla 1 uczestnika/czki projektu, w wymiarze określonym w pkt I. 
Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu. Jako 1 godzinę szkoleniową należy rozumieć godzinę zegarową.

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Było: Termin składania ofert wyznaczono do dnia 10.04.2019r. do godziny 23.59.
Zmieniono: Termin składania ofert wyznaczono do dnia 12.04.2019r. do godziny 23.59.

W związku z powyższą zmianą, skorygowano treść przedmiotu zamówienia również w zał. do przedmiotowego zapytania, tj.:
1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty,
3. Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty - Wykaz doświadczenia Wykonawcy
Pozostałe załączniki nie ulegają zmienie.
..................................................................................................................

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (ECDL Profile B3 Przetwarzanie tekstów; B4 Arkusze kalkulacyjne,) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej na terenie województwa łódzkiego dla 2 uczestników/czek w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Mikołów, 1 kwiecień 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/S/SZ/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia - Kursu komputerowego ECDL BASE B1-B4 dla 7 uczestników/czek projektu oraz Kurs Administracyjno-Biurowy BASE B3-B4 dla 2 uczestników/czek projektu zakończony egzaminem certyfikującym zgodny z aktualnymi Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Proedukacja Centrum Kursowe w Katowicach
Paweł Serwa ul. Warszawska 3 , 40-009 Katowice
NIP 949-198-14-42, REGON 241706041
Łączna kwota brutto: 19 800,00 zł.


Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie (nr 25/PODLASKIE/SZ/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS KOMPUTEROWY ECDL BASE (B1-B4) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej na terenie województwa podlaskiego dla 4 uczestników/czek w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Białystok, 28.03.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 24/P/SZ/2019 z dnia 20.03.2019 r.
w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla 4 uczestników/czek szkolenia na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie: 11.04.2019-14.04.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Fundacja “Praca dla Niewidomych” Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne ZAZ Krzyżewo,
Krzyżewo 30, 18-218 Sokoły, 
Łączna kwota brutto: 2 264,00 zł.
 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

»»»

Łódź, dn. 26.03.2019

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
w ramach Zapytania ofertowego nr 15/SZ/ŁÓDZKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej Kurs prawa jazdy kategorii B wraz z opłatą egzaminacyjną dla 2 uczestników/czek projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
AUTO-SZKOŁA Mariola Bajon
ul. Wojska Polskiego 55/61, 91-432 Łódź
Łączna kwota brutto: 3660,00  zł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


Strona 9 z 125