środa, 2020-08-05 Emila, Karoliny, Kary

»»»

Iława, 04.03.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/WM/WAS/2020 z dnia 24.02.2020 r., w zakresie świadczenia usługi asekuracji dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Społecznej (WAS) w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 09.03.2020 do 18.03.2020 r.

Zamawiający w dniu 04.03.2020 r. dokonał wyboru 4 najkorzystniejszych ofert złożonych przez:

  1. Dawid Trzciński; łączna cena brutto/brutto: 3 040,00 zł – słownie: trzy tysiące czterdzieści złotych 00/100 złotych brutto/brutto.
  2. Patrycja Wojciechowska; łączna cena brutto/brutto: 2 400,00 zł – słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100 złotych brutto/brutto.
  3. Karolina Pawulska; łączna cena brutto/brutto: 2 800,00 zł – słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100 złotych brutto/brutto.
  4. Piotr Szych; łączna cena brutto/brutto: 2 400,00 zł – słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100 złotych brutto/brutto.


»»»


Warszawa, 02.03.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/PODLASKIE/SZKOLENIE/2020 z dnia 20.02.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej kursu prawa jazdy kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną wraz z badaniami lekarskimi, egzaminem zewnętrznym, podstawieniem samochodu na egzamin i ubezpieczeniem w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 02.03.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Szał Szczepan Adam Łagoda, ul. Lipowa 4/228, 15-427 Białystok
Łączna cena brutto: 6 800,45 zł.
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 

„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 5/WM/TKI/2020)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ Dla personelu merytorycznego i uczestników na dwóch Treningach Kompetencji Interpersonalej (zwanych dalej TKI nr. 1 i TKI nr. 2), Trening Kompetencji Interpersonalnej (TKI), organizowanych w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 6/WM/TKI/2020)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PRZEZ DWÓCH PSYCHOLOGÓW w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 4/WM/WAS/2020)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 3/WM/WAS/2020)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PRZEZ INSTRUKTORA NIEZALEŻNEGO ŻYCIA w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 2/WM/WAS/2020)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA GRUPOWEGO (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 4/PODLASKIE/SZKOLENIE/2020)DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II” (zwanego dalej Projektem), realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»


 

Warszawa, 13.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/P/WAS/2020 z dnia 03.02.2020 r.
, w zakresie świadczenia usługi asekuracji dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Społecznej w ramach projektu „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”, organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 23.02.2020 do 28.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 13.02.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:

1. Aleksandra Jaśkowska
Łączna cena brutto: 1680,00 zł
słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt i 00/100 złotych brutto.

2. Magdalena Gozdan 
Łączna cena brutto:1440 ,00 zł
słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści i 00/100 złotych brutto.

3. Zuzanna Mirosławska
Łączna cena brutto: 1440,00 zł
słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści i 00/100 złotych brutto.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 

Więcej artykułów…

  1. »»»
  2. »»»
  3. »»»
  4. »»»

Strona 7 z 132