sobota, 2019-11-16 Edmunda, Marii, Marka

»»»

Łódź, 02 październik 2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Zamawiający w dniu 02.10.2019 r. ze względu na wystąpienie istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, unieważnia postępowanie ofertowe nr 14/ŁÓDZKIE/2019 z dnia 20.09.2019 r. dotyczące świadczenia usługi grupowego doradztwa zawodowego dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej w ramach projektu „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” terminie 06-11.10.2019 r
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (NR 1/WM/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ NNW dla uczestników/czek projektu w ramach projektu pt. w ramach projektu pt. pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego– II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 15/SZ/MAZOWIECKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – ECDL ADVANCED (A4) zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna wraz z egzaminem realizowanej dla 2 uczestników/czek w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


„Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 14/SZ/MAZOWIECKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (Kurs prawa jazdy kategorii B) z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (NR 13/SZ/MAZOWIECKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURS JĘZ. ANGIELSKIEGO NA POZIOMACH A1,A2, B1+ PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU TOEIC) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej w woj. mazowieckim dla 6 uczestników/czek w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, dn. 25.09.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
w ramach Zapytania ofertowego nr 12/SZ/MAZOWIECKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej „Kurs komputerowy ECDL BASE (B4) arkusze kalkulacyjne, ECDL STANDARD (S1) Użytkowanie baz danych wraz z egzaminem” dla 4 uczestników/czek projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Tyflokom Kamil Kowalczyk
ul. Wiejska 62 lok 21, 26-600 Radom
REGON: 141503230; NIP: 9482315817
Łączna kwota brutto: 4000,00 zł.
 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


»»»

Mikołów, 25 wrzesień 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/Śląskie/2019 z dnia 13.09.2019 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego doradztwa zawodowego na Warsztacie Aktywizacji Społecznej w ramach projektu „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 01.10.2019 do 06.10.2019 r.

Zamawiający w dniu 25.09.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Maja Tylikowska,
ul. Malinowskiego 8/2, 44-100 Gliwice
Łączna cena: 1850,00 zł
(słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt i 00/100 złotych brutto)

 


»»»

Mikołów, 24 wrzesień 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/Śląskie/2019 z dnia 13.09.2019 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego doradztwa zawodowego na Warsztacie Aktywizacji Społecznej w ramach projektu „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 01.10.2019 do 06.10.2019 r.

Zamawiający w dniu 24.09.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES – Artur Witkowski,
ul. Unii Europejskiej 4 lok.204, 86-050 Solec Kujawski
Łączna cena: 1924,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia cztery i 00/100 złotych brutto)

 


Więcej artykułów…

  1. »»»
  2. »»»
  3. »»»
  4. »»»

Strona 6 z 135