piątek, 2020-07-10 Filipa, Sylwany, Witalisa

Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 6/WM/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Iława dn. 24.03.2020

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zmuszona była do unieważnienia zapytania nr 5/WM/2020 z dnia 12.03.2020 r. w zakresie dostawy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego (notebook - szt. 1) wraz z oprogramowaniem i pakietem Office, z powodu otrzymania ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację zamówienia w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.
 


»»»

Iława, 19.03.2020 r.

INFORMACJA O NIEROSTRZYGNIĘCIU

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/WM/TKI/2020 z dnia 10.03.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia przez 2 psychologów dla 10 uczestników/czek na Warsztacie Treningu Kompetencji Interpersonalnej (TKI) w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego– II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 29.03.2020 do 02.04.2020 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.
 


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 5/WM/2020)

DOTYCZY ZAKUPU I DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 7/WM/TKI/2020)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PRZEZ DWÓCH PSYCHOLOGÓW w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Iława, 10.03.2020 r.

INFORMACJA O NIEROSTRZYGNIĘCIU

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/WM/TKI/2020 z dnia 02.03.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia przez 2 psychologów dla 10 uczestników/czek na Warsztacie Treningu Kompetencji Interpersonalnej (TKI) w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 29.03.2020 do 02.04.2020 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.

 


»»»

Warszawa, 10.03.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/WM/TKI/2020 z dnia 02.03.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajmu pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych dla uczestników/czek i personelu merytorycznego na Warsztatach Treningu Kompetencji Interpersonalnych TKI nr. 1 i TKI nr. 2 w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”.

Zamawiający w dniu 10.03.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
AZS COSA Ośrodek w Wilkasach, ul. Niegocińska 5, 11-500 Giżycko; NIP 526-025-09-89
Łączna cena brutto: 24 135,00 zł
słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto trzydzieści pięć złotych 00/100 brutto.
 


»»»

Iława, 04.03.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/WM/WAS/2020 z dnia 24.02.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia psychologicznego dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Społecznej (WAS) w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 09.03.2020 do 18.03.2020 r.

Zamawiający w dniu 04.03.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centrum Zmiany MUZA Sara Giorgi
ul. Bajki 40/27, 83-010 Rotmanka
Łączna cena brutto: 5 607,00 zł
słownie: pięć tysięcy sześćset siedem złotych 00/100 złotych brutto.
 


»»»

Iława, 04.03.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/WM/WAS/2020 z dnia 24.02.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia przez Instruktora Niezależnego Życia dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Społecznej (WAS) w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 09.03.2020 do 18.03.2020 r.

Zamawiający w dniu 04.03.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Bartłomiej Kłosowski; łączna cena brutto/brutto: 3 402 ,00 zł. – słownie: trzy tysiące czterysta dwa złote 00/100 złotych brutto/brutto.


Strona 5 z 131