poniedziałek, 2019-07-22 Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

W stronę samodzielności - aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 21/M/SZ/2019)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z UBEZPIECZENIEM UCZESTNIKA/CZKI SZKOLENIA realizowanej na terenie województwa małopolskiego dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu „W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 12/S/SZ/2019)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS KOMPUTEROWY ECDL BASE B1-B4 Z MODUŁEM KADROWO-PŁACOWYM realizowanej na terenie województwa śląskiego dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Iława, dn. 26.06.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 52/WM/SZ/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia - Kurs komputerowy ECDL BASE (B3,B4) z egzaminem certyfikującym oraz ubezpieczeniem dla 1 uczestnika/czki, w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.”

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Tyflokom Kamil Kowalczyk ul. Wiejska 62/21, 26-600 Radom
NIP 948 23 15 817 REGON 1415032 30
Łączna kwota brutto: 4 200,00 zł.

 


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 11/S/SZ/2019)

 

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B. realizowanej na terenie województwa śląskiego dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 9/SZ/MAZOWIECKIE/2019)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (Kurs prawa jazdy kategorii B z badaniami lekarskimi) oraz Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego (nr52/WM/SZ/2019)

MODYFIKACJA z dn. 19.06.2019


Zmianie uległ punkt: IV. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Było:

1.Zapewnienie usługi szkoleniowej – Kurs komputerowy ECDL BASE B3,B4 dla osoby niewidomej przez Wykonawcę posiadającego aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645).

Zmieniono:
1.Zapewnienie usługi szkoleniowej – Kurs komputerowy ECDL BASE B3,B4 przez Wykonawcę posiadającego aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645). 
............................................................................................................................................................

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ KURS KOMPUTEROWY ECDL BASE B3, B4 Z UBEZPIECZENIEM NNW I OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ. realizowanej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dla 1 uczestnika w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Iława, 14.06. 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/WM/WAP/2019 z dnia 31.05.2019 r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” w zakresie zapewnienia pobytu, wyżywienia (usługa gastronomiczna) oraz pomieszczeń dla uczestników/czek oraz personelu merytorycznego na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Psychospołecznej w terminie: 22.08.2019-31.08.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach
ul. Niegocińska 5, 11-500 Giżycko
REGON 000777237-00030 NIP 526 025 09 89
Łączna cena brutto za Warsztat: 28 775,00 złotych.

 


»»»

Kraków, 13 czerwca 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/M/WS/2019 z dnia 24.05.2019 r.
w ramach projektu „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w realizacji Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy
na realizację 3 warsztatów specjalistycznych na kwotę łączną
25 770,00 złotych
złożoną przez Krakowski Klub Kajakowy, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków.

 


Więcej artykułów…

  1. »»»
  2. »»»
  3. »»»
  4. »»»

Strona 3 z 125