niedziela, 2020-01-26 Lutosława, Normy, Pauliny

»»»

Warszawa, 27.11.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/PODLASKIE/SZKOLENIE/2019 z dnia 13.11.2019 r., w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej ECDL Base (B1-B4) wraz z egzaminem zewnętrznym i ubezpieczeniem w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 27.11.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Białymstoku,
ul. Warszawska 2, 15-063 Białystok
Łączna cena brutto: 4 530,00 zł

 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 20/SZ/MAZOWIECKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (Kurs prawa jazdy kategorii B) z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej dla 1 uczestnika w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 22/M/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA INFORMATYKA w ramach projektu „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. (pkt 6.5.).

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 26.11.2019 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 21/M/2019 z dnia 12.11.2019 r. w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ”, w zakresie świadczenie usługi indywidualnego wsparcia informatycznego – doradztwa w zakresie kompetencji cyfrowych dla 1 uczestniczki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie jest nierozstrzygnięte z powodu braku ofert

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 22/S/SZ/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE A2) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej na terenie województwa śląskiego dla 5 uczestników/czek w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 19/SZ/MAZOWIECKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (Kurs prawa jazdy kategorii B) z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej dla 1 uczestnika w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Łódź 25 listopada 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/ŁII/2019 z dnia 13.11.2019 r., w zakresie świadczenia usługi wykonania wydruku i dostarczenia materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pt. SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ-II edycja”.

Zamawiający w dniu 25 listopada 2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
ONStudio Sp. z o.o. Ul. Kanta 17 lok. 106; 10-691 Olsztyn;
REGON: 367314895; NIP 7393898868
Na łączną cenę brutto: 1263,32 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


»»»

Łódź, 19 listopada 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/ŁII/2019 z dnia 08.11.2019 r., w zakresie świadczenia usługi ubezpieczeniowej NNW dla 65 uczestników/czek projektu pt. SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ-II edycja”.

Zamawiający w dniu 19 listopada 2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Centrala
ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa
Łączna cena brutto: 2 600 zł
słownie: dwa tysiące sześćset złotych brutto.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


Strona 3 z 138