wtorek, 2020-02-18 Konstancji, Krystiana, Sylwany

»»»

Wejherowo, dn. 20.06.2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia prawa jazdy kat. B wraz z opłatą egzaminacyjną (część teoretyczna i praktyczna) i opłatą za badania lekarskie , w ramach zapytania ofertowego nr 2/P/SZ/2017 dla 1 uczestniczki projektu pt. ” Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie”, ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.”

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Szkolenia Kierowców Rondo-Bis Wysocka Wiesława ul. Dąbrowskiego 6D 84-230 Rumia
Łączna kwota brutto: 1690,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 


»»»

Kraków, 20 czerwiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/M/WRO/2017 z dnia 01.06.2017r. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" oświadcza, iż dokonała wyboru Wykonawcy (psychologa) świadczącego usługę w zakresie zapewnienia grupowego wsparcia psychologicznego (usługa psychologiczna) dla 15 uczestników/czek projektu w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” realizowanego w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Barbara Ziółkowska
Łączna cena brutto: 3500 złotych.


Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku (indywidualne wsparcie psychologiczne, nr 5/PK/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO dla 50 Uczestników/czek w ramach projektu pt. „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w ramach w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Rzeszów, 19 czerwca 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/PK/2017 z dnia 31.05.2017r. w ramach projektu pt. „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w zakresie zapewnienia indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 50 Uczestników/czek projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających kryteria.


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 3/M/WRO/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ 

Dla realizacji kompleksowej Warsztatów Rozwoju Osobistego, zapewnienia pobytu i wyżywienia dla uczestników/czek oraz personelu merytorycznego w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w realizacji Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Namysłów, 13 czerwca 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/O/SZ/2017 z dnia 24.05.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w zakresie zapewnienia szkolenia ECDL zakończonego egzaminem – dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu Złożenia oferty na wartość przekraczającą kwotę, którą Zamawiający posiada na realizację usługi.


»»»

Kraków, 12 czerwca 2017r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/M/SZ/2017 z dnia 26.05.2017r. w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w zakresie zapewnienia szkolenia – zakończonego egzaminem z zakresu: 
 

Lp.Nazwa szkoleniaPlanowana
liczba godzin
szkoleniowych
Rodzaj szkolenia
(indywidualne/grupowe)
Miejsce szkolenia
1.kurs komputerowy
ECDL
(BASE B1-4 i S2, S7)
40Grupowe tj: osoba  może dołączyć
do otwartej grupy szkoleniowej
Preferowana
na terenie miasta
Krakowa


wraz z ubezpieczeniem na czas trwania szkolenia dla 1 uczestnika/czki projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż w wyniku analizy ofert przedmiotowego zamówienia udzielone zostanie Wykonawcy: Vavatech Sp. z o.o. ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa;
W kwocie 3000,00 zł brutto


W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 16/M/2017)

DOTYCZY WYBORU SPECJALISTY– INFORMATYKA 
Zapytanie ofertowe na realizację usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. informatyka, w województwie małopolskim dla uczestników/czek projektu pt. „W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


Strona 136 z 140