wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

»»»

Kraków, 10.08.2017.r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/M/TRANSPORT/WAZ/2017 z dnia 01.08.2017r. w ramach projektu „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w realizacji Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja –projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Radio Taxi Partner ul. Wł. Jagiełły 20/1, 31-711 Kraków
Łączna cena brutto: 2 906,00 złotych.
 


»»»

Kraków, 10 sierpień 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie zapewnienia grupowego wsparcia psychologicznego (usługa psychologiczna), w ramach zapytania ofertowego nr 26/M/2017 dla średnio 15 uczestników projektu pt. ” W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja–projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Profesjonalne Doradztwo Personalne Aleksandra Patyk ul. Minkowskiego 5/3; 50-362 Wrocław
Łączna kwota brutto: 2275,00 zł
 


»»»

Iława, dn. 09.08.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy: zapytania ofertowego numer: 6/WM/2017

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi grupowego doradztwa zawodowego dla średnio 10 uczestników/czek na warsztacie aktywizacji społecznej w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Barbara Chmielewska, Radomno 112/2, 13-304 Radomno
z wynagrodzeniem w wysokości: 1972,00 zł
 


»»»

Iława, dn. 09.08.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi grupowego wsparcia psychologicznego dla średnio 10 uczestników/czek na warsztacie aktywizacji społecznej w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego„ organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Szkoleń Psychologicznych i Profilaktyki MUZA Sara Giorgi, ul. Warmińska 3, 87-100 Toruń
z wynagrodzeniem w wysokości: 2040 zł brutto
 


Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku (kurs komputerowy ECDL BASE nr 1/SZ/PK/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS KOMPUTEROWY (ECDL BASE) realizowanej na terenie województwa podkarpackiego dla 7 uczestników/czek w ramach projektu pt.„Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w ramach w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Iława, dn. 08.08.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi asekuracji dla średnio 10 uczestników/czek na warsztacie aktywizacji społecznej w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Marlena Monika Michalska, Nowy Zamość 17, 09-204 Rościszewo, 1296,00 zł brutto

Jednocześnie w związku z koniecznością zastosowania racjonalnych usprawnień na rzecz jednej uczestniczki, która została zakwalifikowana na Warsztat Aktywizacji Społecznej, konieczne jest zaangażowanie dodatkowej osoby, która zostanie delegowana do asekuracji tylko jednej uczestniczki, osoby z niepełnosprawnością. Zgodnie z analizą potrzeb uczestników/czek Warsztat Aktywizacji Społecznej, przygotowaną przez koordynatora merytorycznego oraz koordynatora projektu pomoc dwóch osób z kadry w tym wybranego Wykonawcy przedmiotowym zapytaniem, które są przewidziane w kadrze na WAS, nie jest wystarczające. Podczas warsztatu przewidywany jest udział 6 osób poruszających się na wózkach, w związku z czym dla osoby wymagającej zwiększonego wsparcia konieczne jest zaangażowanie dodatkowej osoby.

Z uwagi na powyższe dokonano wyboru kolejnego Wykonawcy:
Iza Bartoszewska, Łuszczanowice 140, 97-410 Kleszczów, 1440,00 zł brutto
 


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę (nr 7/O/SZ/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS KOMPUTEROWY (ECDL BASE) realizowanej na terenie województwa opolskiego dla 3 uczestników/czek w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych  z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności. 

Czytaj więcej


»»»

Kraków, 07 sierpnia 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie zapewnienia usługi asekuracji, w ramach zapytania ofertowego nr 25/M/2017 dla średnio 15 uczestników projektu pt. ” W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja–projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy: Aleksandra Nowak ul. Szpitalna 4/47, 53-511 Wrocław
Łączna kwota brutto: 1200,00 zł


»»»

Kraków, 07 sierpnia 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie zapewnienia grupowego doradztwa zawodowego z zakresu aktywizacji zawodowej, w ramach zapytania ofertowego nr 24/M/2017 dla średnio 15 uczestników projektu pt. ” W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja–projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Krzysztof Błażowski Ul. Powstańców Śląskich 26/2, 45-087 Opole
Łączna kwota brutto: 3013,50 zł


Strona 113 z 127