poniedziałek, 2019-10-21 Celiny, Hilarego, Janusza

Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 2/PLRnW/ZAS/2019)


Warszawa, 30.05.2019 r.


Formularz oferty [PDF] »

 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PLRnW/ZAS/2019
DOTYCZY ZAKUPU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 


w ramach zadania publicznego zleconego Zamawiającemu na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801), pt. „Program Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2019” - zadanie pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zakupu artykułów spożywczych 
z możliwością sukcesywnego odbioru wskazanej ilości najpóźniej na 1 dzień przed podanym terminem turnieju dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turnieju Polskiej Ligi Rugby na Wózkach (zwanym dalej Turniejem PLRnW).

II. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
07.06.2019r. – 09.06.2019r.

III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Warszawa

IV. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1. Zapewnienie artykułów spożywczych oraz możliwość sukcesywnego odbioru najpóźniej na 1 dzień przed Turniejem PLRnW w terminach:
  • woda mineralna średniozmineralizowana niskosodowa (500 do 1500 mg/l) niegazowana 1,5l – 144 butelek
  • woda mineralna średniozmineralizowana niskosodowa (500 do 1500 mg/l) niegazowana 0,5l – 180 butelek
  • włoska kawa ziarnista , średnio palona , o słodkim posmaku, 100% arabica, przystosowana do automatycznych i manualnych ekspresów, 1 kg – 10 szt. 
2. Podane w specyfikacji ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb.

3. Odbiór produktów będzie następował na podstawie indywidualnych zamówień średnio 1 dzień przed terminem turnieju podanych w pkt. II zapytania ofertowego, a ostateczne rozliczenie wartości dokonanych zakupów będzie przeprowadzone wg. faktycznie odebranej ilości towaru przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w formularzu ofertowym.

4. Artykuły spożywcze muszą być dobrej jakości, świeże, nieuszkodzone z odpowiednimi wymaganymi zaświadczeniami.

5. Zamówione artykuły powinny być z co najmniej 3-miesięcznym okresem przydatności do spożycia licząc od daty
odbioru. 

6. Odbiór zamówienia i sprawdzenie jego jakości i zgodności ze złożonym zapotrzebowaniem będzie sporządzane na podstawie protokołu odbioru.

7. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT za sukcesywnie składane indywidualne zamówienia – termin płatności min. 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

8. Wykonawca określa cenę za wykonane zamówienie przez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty należnego podatku VAT oraz ceny brutto oferty.

9. W cenie oferty wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty zapewniające właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

10. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia lub części zamówienia podwykonawcom.

V. ZASTRZEŻENIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zamówionych artykułów spożywczych, o czym poinformuje Wykonawcę.

VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW. KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ

VII. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia będą wykluczeni Wykonawcy:
– powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).
– wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
– Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

VIII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
  • jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
  • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
  • zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp) w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  • została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,
  • Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie faktycznej możliwości zapewnienia wyżywienia oraz jego dostarczenia według założeń programu. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

IX. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
15800000-6 Różne produkty spożywcze.

X. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:
1. cena ofertowa brutto – 100 %,

XI. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto (C)

Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

 cena brutto oferty najtańszej

cena ofertowa brutto (C) = _________________________________________ x 100 pkt.

 cena brutto oferty badanej

Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru: 
P = C
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto,

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 05.06.2019r. do godziny 23.59.

XIII. WYMAGANE DOKUMENTY
W celu potwierdzenia spełnienia warunków Zapytania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów: 
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej (niewymagane w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji ogólnodostępnych w sieciach informatycznych takich jak: KRS lub CEIDG),
– oferta złożona na formularzu oferty,

Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

XIV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

XV. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Jarosław Malec e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: +22 6518802 wew. 25

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków: 
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia,
– braku ofert,
– braku ofert spełniających warunki formalne określone w punkcie IV lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację usługi,
– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
– środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane
– inne.

XVIII. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XIX. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

Płatność z tytułu realizacji Umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XX. FINANSOWANIE
Zamówienie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych 2019 - zadanie pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”.

XXI. UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.


Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej