środa, 2019-11-20 Anatola, Edyty, Rafała

Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 1/PLRnW/UHG/2019)


Warszawa, 18.04.2019 r.

 

Formularz oferty [PDF] »
Załącznik do formularza oferty - Wykaz doświadczenia wykonawcy [PDF] »
 

 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PLRnW/UHG/2019
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ 


w ramach zadania publicznego zleconego Zamawiającemu na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801), pt. „Program Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2019” - zadanie pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turnieju Polskiej Ligi Rugby na Wózkach (zwanym dalej Turniejem PLRnW).

II. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
24.05.2019r. – 26.05.2019r.

III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Zapewnienie pobytu i wyżywienia dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy 
w Ośrodku znajdującym się na terenie Poznania.

IV. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia:
 • zakwaterowanie dla osób obsługujących zadanie, zawodników i wolontariuszy w terminie 24.05.2019 – 26.05.2019 – średnio 85 osób, w tym 51 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich x 2 noclegi,
 • wyżywienie dla osób obsługujących zadanie, zawodników i wolontariuszy w terminie 24.05.2019 – 26.05.2019 – średnio 85 osób x 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
2. wynajem pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych i obiektów rekreacyjnych na zajęcia w trakcie trwania Turnieju PLRnW, w terminie 24.05.2019 – 26.05.2019, dostosowane dla 15 osób, w tym 5 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:
 • pomieszczenia dydaktyczne/sale konferencyjne – jedno duże pomieszczenie z wyposażeniem multimedialnym. 
Daty, godziny najmu, liczba osób uczestniczących w zajęciach:
24.05.2018, 2 godziny, 15 osób

Wszystkie pokoje, dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy muszą znajdować się w jednym budynku, z rozlokowaniem maksymalnie na dwóch kolejnych piętrach. Pobyt osób możliwy jest wyłącznie w pokojach 2-3 osobowych, wyposażonych w łazienkę z prysznicem. Ilość pokoi z łóżkiem dwuosobowym (małżeńskim) nie będzie przekraczała 10 % zamówienia. 

Ośrodek musi być całkowicie dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Poprzez dostosowanie, o którym mowa powyżej rozumie się:

1. dostosowanie ciągów komunikacyjnych do poruszania się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, windy), polegające przede wszystkim na tym, że:
 • drzwi wejściowe oraz drzwi pomieszczeń ogólnodostępnych (np. restauracja hotelowa), a także drzwi pokoi przeznaczonych dla gości poruszających się na wózkach inwalidzkich powinny mieć odpowiednią szerokość, podobnie jak korytarze, 
 • aby wykręcić wózkiem, potrzeba przynajmniej 150 cm szerokości, co nakłada konieczność zachowania takiej odległości w miejscach, w których zawrócenie wózkiem może być potrzebne,
 • przystosowana powinna być także przestrzeń służąca spożywaniu posiłków,
2. dostosowanie pokoi i łazienek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, polegające przede wszystkim na tym, że:
 • w przypadku łazienki – pomieszczenie musi umożliwiać swobodne dostanie się do toalety, umywali, kabiny prysznicowej oraz skorzystanie ze wszystkich wymienionych powyżej elementów wyposażenia łazienki, bez konieczności ingerencji osób trzecich
 • pokoje hotelowe powinny umożliwiać swobodne manewrowanie w nich wózkami inwalidzkimi, tj. przede wszystkim dojazd do łóżka powinien umożliwiać przemieszczenie się bezpośrednio z wózka na łóżko, bez konieczności ingerencji osób trzecich, 
3. dostosowanie sali restauracyjnej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich polegające przede wszystkim na tym, że:
 • w restauracji powinien znajdować się stół lub stoły umożliwiające swobodne podjechanie wózkiem w podobny sposób, jak podsuwa się krzesło pod stół, aby zjeść komfortowo,
4. dostosowanie pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych i obiektów rekreacyjnych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Oferent powinien być uprawniony do wykonania wymaganej przedmiotem zamówienia usługi, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V. ZASTRZEŻENIA
Zamawiający, w okresie wynajmu pomieszczeń, upoważniony jest do umieszczenia na terenie ośrodka, w pomieszczeniach, informacji w postaci np. plakatów o realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy Turnieju PLRnW, o czym poinformuje Wykonawcę nie później, niż w dniu przyjazdu obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy.

VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW. KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ

VII. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia będą wykluczeni Wykonawcy:
– powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).
– wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
– Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

VIII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
 • jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
 • zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp) w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,
 • Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie dostosowania obiektu do pobytu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz faktycznej możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych i rekreacyjnych zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie IV. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

IX. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji,
55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe.

X. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:
1. cena ofertowa brutto – 80 %,
2. wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 20%.

XI. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto (C)
Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

cena brutto oferty najtańszej

cena ofertowa brutto (C) = ________________________________________ x 80 pkt.

cena brutto oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.

– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 1 usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 15 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 2 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 20 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 3 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 0 pkt. za niewykazanie żadnej usługi lub brak Wykazu doświadczenia Wykonawcy.

Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – we wskazanym okresie działania), których przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia, w zbliżonym zakresie czasowym, miejscu i przez tę samą osobę/osoby/podmiot. Oferent załącza dowody potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy).

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik do Formularza oferty, zgodnie z jego wymogami.

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
– usługa nie będzie dotyczyła zakresu przedmiotu zamówienia,
– usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód potwierdzający należyte wykonanie,
– nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
– istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie,
– dowody nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
– usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców),
– wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.
W przypadku wykazania w Wykazie czterech i więcej usług, do obliczenia kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko trzy pierwsze, spełniające wymogi punktacji, usługi.

Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C + D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto,
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy,

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 02.05.2019r. do godziny 23.59.

XIII. WYMAGANE DOKUMENTY
W celu potwierdzenia spełnienia warunków Zapytania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów:
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej (niewymagane w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji ogólnodostępnych w sieciach informatycznych takich jak: KRS lub CEIDG),
– oferta złożona na formularzu oferty,
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik do Formularza oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (bez potwierdzenia za zgodność z oryginałem),
– aktualny protokół straży pożarnej (Aktywizacja społeczna dzieci).

Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

XIV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

XV. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Jarosław Malec e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: +22 6518802 wew. 25

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– braku odpowiedniej liczby osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy zainteresowanych Turniejem PLRnW, organizowanym przez Zamawiającego,
– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia,
– braku ofert,
– braku ofert spełniających warunki formalne określone w punkcie IV lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację usługi,
– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
– środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane
– inne.

XVIII. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XIX. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

Płatność z tytułu realizacji Umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XX. FINANSOWANIE
Zamówienie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych 2019 - zadanie pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”.

XXI. UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 


Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej