piątek, 2019-03-22 Bogusława, Jagody, Katarzyny

Zakład Karny w Iławie ogłasza nabór na stanowisko Terapeuty

Zakład Karny w Iławie ogłasza nabór na stanowisko

MŁODSZY TERAPEUTA DZIAŁU TERAPEUTYCZNEGO ZAKŁADU KARNEGO

W IŁAWIE

Przewidywane zatrudnienie: 2 stycznia 2019 r.

Wszelkich informacji na temat naboru udziela dział kadr Zakładu Karnego w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława (089) 644-53-06 lub (089) 644-53-07
  Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jedn. Dz. U. z 2018. Poz. 1542)
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1915)
 Charakter pracy:
Praca w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, polegająca na prowadzeniu terapii indywidualnej oraz grupowych zajęć terapeutycznych dla skazanych uzależnionych od alkoholu. 
 
Przewidywana liczba osób: 1 osoba -  pełen etat
 
Wymagania:
- wykształcenie wyższe magisterskie
- certyfikat specjalisty terapii uzależnień lub zaświadczenie o statusie specjalisty uzależnień
w procesie certyfikacji

Stanowisko terapeuty może zajmować osoba, która:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • posiadająca odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie
 • dająca rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo,
  a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.412)
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą określa służba medycyny pracy
  Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:
         ocena złożonych dokumentów
          rozmowa kwalifikacyjna
         badania lekarskie
 Wymagane dokumenty:
              -         podanie o przyjęcie na stanowisko młodszego terapeuty działu terapeutycznego, skierowane
                       do Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie,
-         CV
-        kopia świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
-       dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
-       dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub specjalistyczne,
-       wypełniony kwestionariusz osobowy (zamieszczony w załączniku do ogłoszenia)
-       Klauzula Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu 
        rekrutacji oraz Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych od osoby, której  
        dane dotyczą (zamieszczone w załączniku do ogłoszenia)
-       informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 
 Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nabór – młodszy terapeuta”       w terminie od 05.11.2018 r. do 09.11.2018 r.
- osobiściew siedzibie Zakładu Karnego w  Iławie
- listownie na adres: Zakład Karny w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława (liczy się data wpływu dokumentów do Zakładu Karnego w Iławie).
Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane 

Nagrody i wyróżnienia

 

Certyfikat Sieci Centrów Wolontariatu
w Polsce 
– dla placówki przyjaznej
wolontariuszom 

 
Wyróżnienie kursów komputerowych
w konkursie na najlepsze przedsięwzięcia
z zakresu rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych


 

 
Nagroda PFRON za szczególnie
wyróżniającą się działalność na rzecz
środowiska osób niepełnosprawnych
dla Fundacji oraz dla pani prezes Elżbiety
Głogowskiej

 

 

Wyróżnienie w kategorii Lider Roku 2008
w ochronie zdrowia 
– działalność
charytatywna


 

 
alt
 
Z okazji 20-lecia systemu wsparcia osób
niepełnosprawnych, w dowód uznania
dobrych praktyk w wieloletniej działalności
na rzecz środowiska osób niepełnosprawny 
   

Konkurs Liderzy 25-lecia – I miejsce
w kategorii Edukacja
 

 

Konkurs Liderzy 25-lecia – II miejsce 
„Złotej Dziesiątce” tych, którzy otrzymali 
największe poparcie Internautów


 

Zarząd i Rada

Rada FAR

 • Przewodniczący rady: Robert Korzeniowski
 • Członek rady: dr Bożena Kurkus-Rozowska
 • Członek rady: Lech PilawskiZarząd FAR

 • Prezes: Elżbieta Głogowska
 • Wiceprezes: Rafał Skrzypczyk
 • Wiceprezes: Robert Jagodziński

Członkowie:

 • Anna Brunsz
 • Anna Skrzypczyk
 • Andrzej Czopek
 • Lidia Krasowicz

 

 

 


Historia

W 1976 roku, na Igrzyskach Paraolimpijskich w Kanadzie niepełnosprawni sportowcy ze Szwecji zauważyli, że ich koledzy ze Stanów Zjednoczonych, z tymi samymi dysfunkcjami, są sprawniejsi i bardziej samodzielni od nich dzięki specjalnym treningom sportowym.

Postanowili wprowadzić takie treningi w swoim kraju. Zaczęli organizować obozy - pierwszy odbył się w 1978 roku. W 1981 powstała formalna organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Rekryteringsgruppen for Aktive Rehabilitering - grupa rekrutująca do aktywnej rehabilitacji.

System socjalny w Szwecji był nadmiernie opiekuńczy. Bogate społeczeństwo zapewniało osobom niepełnosprawnym dostatnie życie w myśl filozofii: zapłacić i zapomnieć. Niepełnosprawni nie chcieli jednak być ludźmi drugiej kategorii, biernymi obserwatorami toczącego się wokół nich życia.

W latach osiemdziesiątych myśl, że powrót do społeczeństwa jest kwestią woli osoby niepełnosprawnej i że ludziom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym trzeba stworzyć warunki do samodzielnego decydowania o sobie, dotarła również do Polski. U nas problemem była nie nadmierna opieka, lecz jej brak. Szwedzi, realizując cel propagowania idei Aktywnej Rehabilitacji, przekazali nam swoje metody i pomogli we wprowadzaniu
ich w życie.

W sierpniu 1988 roku odbył się pierwszy w Polsce obóz wprowadzający. Prowadziło go 12 instruktorów szwedzkich oraz 18 instruktorów polskich. Uczestniczyło w nim 30 Polaków, dobranych tak, by w przyszłości sami mogli zostać instruktorami. Osoby obecne na tym obozie były inicjatorami utworzenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji w Polsce. W tym samym roku powstała też Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR.

Teraz i my, wspólnie ze Szwedami, przekazujemy nasze doświadczenia innym krajom. Między innymi dzięki naszej pomocy Aktywna Rehabilitacja rozwija się na Białorusi, Litwie i Ukrainie.


Statut "Fundacji Aktywnej Rehabilitacji" w Warszawie

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. nr 21, poz. 97), fundatorzy ustalają statut fundacji pod nazwą "Fundacja Aktywnej Rehabilitacji" (FAR) w Warszawie, zwanej dalej "Fundacją".

 
ROZDZIAŁ I
NAZWA, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 1

Fundacja nosi nazwę: Fundacji Aktywnej Rehabilitacji ("FAR").

§ 2

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 3

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może działać poza obszarem Polski, jeżeli służyć to będzie realizacji jej celów statutowych i pozostanie w zgodzie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i innego państwa.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.


ROZDZIAŁ II
CEL, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest:

 1. aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z upośledzeniem narządu ruchu poprzez:
  1. organizowanie ośrodków i obozów aktywnej rehabilitacji, gdzie uprawiany będzie sport
   mający na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych, jak też współdziałanie w tego rodzaju działaniach z innymi organizacjami;
  2. działalność informacyjno-propagandową, polegającą przede wszystkim na rozbudzaniu aktywności życiowej osób niepełnosprawnych;
  3. dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych do życia i pracy osób niepełnosprawnych;
  4. wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy;
 2. pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 3. szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych;
 4. dostosowanie lokali mieszkalnych i innych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 5. wszelkie inne działania zgodne z duchem niniejszego postanowienia.

§7

Fundacja może na obszarze swojego działania otwierać oddziały, przedstawicielstwa (w tym zagraniczne) i inne placówki.

§8

 1. W realizacji swoich działań statutowych Fundacja współpracuje z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, szkołami wyższymi, instytutami naukowymi i innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą.
 2. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych, do których przystępuje na podstawie umowy.
 3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zdań publicznych:

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania - wg art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - wg art. 4 ust. 1 pkt. 12 w/w ustawy;
 • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-23 ustawy - wg art. 4 ust. 1 pkt. 24 w/w ustawy.

Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zdań publicznych:

 • działalności charytatywnej - wg art. 4 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy;
 • ochrony i promocji zdrowia - wg art. 4 ust. 1 pkt. 5 w/w ustawy;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych - wg art. 4 ust. 1 pkt. 6 w/w ustawy;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy - wg art. 4 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy;
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu - wg art. 4 ust. 1 pkt. 14 w/w ustawy;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą - wg art. 4 ust. 1 pkt. 20 w/w ustawy;
 • promocji i organizacji wolontariatu - wg art. 4 ust. 1 pkt. 23 w/w ustawy.

 

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 9

 1. Początkowy majątek Fundacji stanowi 400.000 (czterysta tysięcy złotych) oraz 200 (dwieście) dolarów USA.
 2. Fundacja czerpać będzie również środki ze zbiórek publicznych, ze spadków, zapisów lub darowizn osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą.
 3. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.
 4. Wynagrodzenia uzyskiwane z tytułu działalności odpłatnej pożytku publicznego nie mogą przekraczać wysokości zapewniającej zwrot kosztów bezpośrednich i zapewnienia ciągłości tej działalności.

§10

 1. Majątek Fundacji przeznacza się na fundusze: zakładowy i obrotowy.
 2. Fundatorzy przeznaczają:
  1. na fundusz zakładowy kwotę 200.000 (dwieście tysięcy) złotych i 100 $ (sto dolarów USA);
  2. na fundusz obrotowy kwotę 200.000 (dwieście tysięcy) złotych i 100 $ (sto dolarów USA).
 3. Zarząd Fundacji stosownie do możliwości może podwyższyć wysokość funduszu zakładowego.
 4. Fundusz zakładowy przechowywany jest w Powszechnej Kasie Oszczędności lub innym banku, będącym jednostką gospodarki uspołecznionej z tym, że odsetki od tego przeznacza się na fundusz obrotowy.
 5. Fundusz obrotowy przeznaczony jest na pokrycie wszystkich wydatków związanych z realizacją zadań określonych w §6.

§ 10a

Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich;
 2. wykorzystywania lub przekazywania majątku organizacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach;
 3. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie;

ROZDZIAŁ IV
ZARZĄD FUNDACJI

§11

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Zarząd podejmuje wszelkie uchwały i decyzje w granicach swoich kompetencji i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
 3. Zarząd jest organem Fundacji właściwym do rozstrzygania i prowadzenia wszystkich spraw, o ile nie są zastrzeżone dla Rady Fundacji.

§12

 1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, w tym prezesa i jego zastępcy.
 2. Pierwszy Zarząd Fundacji składa się z trzech osób tj. z fundatorów oraz osoby przez fundatorów wyznaczonej.
 3. O potrzebie zwiększenia składu Zarządu oraz zmiany niektórych jego członków stanowi, zwykłą większością głosów w obecności minimum 3/4 członków, urzędujący Zarząd.
 4. Członka Zarządu może odwołać Rada Fundacji w sytuacji, gdy:
  • z przyczyn zdrowotnych utracił możliwość wykonywania swoich zadań, co stwierdza odpowiednie orzeczenie lekarskie,
  • popełnił przestępstwo, co jest niesporne, a akt oskarżenia został wniesiony do sądu,
  • wyrządził Fundacji znaczną szkodę majątkową ze swojej winy, co uznał lub stwierdza orzeczenie sądu.

§13

 1. Na czele Zarządu stoi prezes, który kieruje jego działalnością.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, a w razie jego nieobecności jego zastępca.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby.
 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokół podpisują prezes bądź jego zastępca oraz protokolant.
 5. Tryb pracy Zarządu i podział czynności pomiędzy jego członków określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§14

 1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz ich podpisywania w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 2. Czynności prawnych wobec Prezesa Zarządu w imieniu Fundacji dokonuje oraz zawiera z nim umowy Przewodniczący Rady Fundacji lub pełnomocnik przez Radę do tego celu ustanowiony. Prezes Zarządu Fundacji reprezentuje Fundację przy czynnościach wobec pozostałych członków Zarządu Fundacji.

§15

Do obowiązków Zarządu Fundacji w szczególności należy:

 1. zarządzanie majątkiem Fundacji;
 2. planowanie i wykonywanie zadań wynikających z celów Fundacji;
 3. podejmowanie działań zmierzających do powiększenia majątku Fundacji, w tym tworzenie zakładów gospodarczych;
 4. propagowanie w prasie, radiu i telewizji oraz wydawnictwach celów i zasad działalności Fundacji oraz wskazywanie możliwości korzystania z pomocy Fundacji;
 5. przyjmowanie spadków, zapisów i darowizn;
 6. planowanie wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych Fundacji;
 7. opracowanie sprawozdania z działalności Fundacji i przygotowanie sprawozdania finansowego za rok ubiegły;
 8. tworzenie oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek;
 9. opracowanie regulaminów i instrukcji dotyczących działalności Fundacji;
 10. ustalenie zasad wynagrodzenia za pracę członków Zarządu i pracowników Fundacji;
 11. składanie Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej sprawozdań z działalności Fundacji i jej Zarządu oraz
  z wykorzystania środków finansowych i innych zasobów Fundacji, po ich zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.


ROZDZIAŁ IV a
RADA FUNDACJI

§ 15a

 1. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli programowej Fundacji. Kadencja Rady trwa 6 lat i upływa z chwilą przyjęcia sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 osób powoływanych przez:
  • Ministra właściwego do spraw zdrowia,
  • Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
  • Ministra właściwego do spraw edukacji narodowej i sportu.

  Jeżeli organ upoważniony do powołania członka Rady nie dokona tego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia go listem poleconym przez Prezesa Zarządu lub pozostałych członków Rady o wygaśnięciu członkostwa w Radzie lub rezygnacji członka Rady albo upływie kadencji, uprawnienie do powołania członka Rady w to miejsce przypada Zarządowi z tym, że kandydatura musi uzyskać akceptację pozostałych członków Rady Fundacji.

  Pierwszy skład Rady Fundacji składa się z 3 osób powołanych przez Zarząd spośród kandydatów zgłoszonych przez Ministra właściwego do spraw zdrowia.

 3. Członkiem Rady Fundacji nie może być:

  • Członek Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

  • Likwidator, Kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji,

  • Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 4. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Fundacji.
 5. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. Nadzór nad działalnością Fundacji w tym rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych;
  2. Udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  3. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz z wykorzystywania środków finansowych i innych zasobów, składanych przez Zarząd Fundacji Ministrowi właściwemu ds. zdrowia;
  4. uchwalanie własnego regulaminu i wybór Przewodniczącego Rady;
  5. zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji;
  6. składanie Ministrowi właściwemu ds. zdrowia rocznych sprawozdań z działalności Rady Fundacji;

 6. Rada Fundacji wykonuje swoje prawa i obowiązki na posiedzeniach kolegialnie, podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów całego składu.

 7. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz do roku. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący
  z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub co najmniej 2 członków Rady zawiadamiając pisemnie o posiedzeniu członków Rady i Zarząd Fundacji na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła jej posiedzenia w terminie to posiedzenie Rady zwołuje Prezes Zarządu.

 8. Członkom Rady Fundacji przysługuje prawo do wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady
  i wykonywanie nadzoru. Mogą oni otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.Mandat członka Rady wygasa:

  • z upływem kadencji,
  • w wyniku rezygnacji,
  • z upływem 180 dni choroby lub trwałej niezdolności do wykonywania funkcji członka Rady.

ROZDZIAŁ V
LIKWIDACJA FUNDACJI

§16

 1. W przypadku uznania przez Zarząd konieczności likwidacji Fundacji podejmuje on stosowną uchwałę.
 2. Uchwała w podmiocie likwidacji Fundacji zapada większością głosów, przy czym w posiedzeniu powinno brać udział co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków Zarządu.
 3. Zarząd Fundacji Aktywnej Rehabilitacji na drodze uchwały wskaże inną fundację lub stowarzyszenie, realizujące cele statutowe na rzecz osób niepełnosprawnych, któremu przekazany zostanie majątek rozwiązywanej Fundacji.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

 1. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundację osobowości prawnej.
 2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Zarządu, zwykłą większością głosów w obecności minimum 3/4 członków urzędującego Zarządu.

 Uchwała została podjęta jednomyślnie.

 


O Fundacji

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji od 1988 roku prowadzi kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest organizacją pozarządową powstałą z inicjatywy wózkowiczów dla wózkowiczów - a więc doskonale rozumiejącą ich potrzeby i możliwości.

W naszym kraju wypadkom powodującym uszkodzenie rdzenia kręgowego ulegają 3-4 osoby dziennie. Najczęściej są to ludzie młodzi, mają od 15 do 30 lat. Trudno im wyobrazić sobie dalsze życie na wózku inwalidzkim.

W szpitalu, po wypadku osoba z ciężkim uszkodzeniem rdzenia kręgowego znajduje się pod stałą opieką personelu. Po powrocie do domu nie potrafi wykonać samodzielnie najprostszych codziennych czynności. Rodzina jest bezradna. Jeśli jest w stanie, zatrudnia pielęgniarkę, ale to nie rozwiązuje problemu.

Osoba z trwałym uszkodzeniem rdzenia kręgowego nie potrzebuje stałej opieki do końca życia i zwolnienia z jakichkolwiek obowiązków. Potrzebuje umiejętności, które pozwolą jej odzyskać samodzielność, poczucie własnej wartości oraz miejsce w społeczeństwie. Tu właśnie wkracza Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. Uczy ludzi
z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, jak poruszając się na wózku prowadzić normalne życie, realizować marzenia i osiągać cele, do których dążyli przed wypadkiem.

PROGRAM
Na program stworzony przez Fundację składa się wiele elementów:

 • Rekrutacja
  Instruktorzy Aktywnej Rehabilitacji - najczęściej osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach, ale samodzielne i bardzo dobrze zrehabilitowane - odwiedzają szpitale i placówki rehabilitacyjne. Starają się zachęcić pacjentów z uszkodzeniami rdzenia kręgowego do ćwiczeń fizycznych i "aktywnej" rehabilitacji. Namawiają do wzięcia udziału w organizowanych przez FAR obozach szkoleniowo-rehabilitacyjnych. Jednocześnie zapoznają personel medyczny z metodyką i założeniami aktywnej rehabilitacji.
 • Wprowadzenie
  Na obozach szkoleniowo-rehabilitacyjnych pierwszego stopnia, tzw. obozach wprowadzających, przekazywane są praktyczne umiejętności i informacje niezbędne w dalszym życiu. Uczestnicy uczą się m.in.: samodzielnego przesiadania się na wózek i zsiadania z wózka, ubierania się i rozbierania, poruszania się po domu i po mieście. Biorą udział w zajęciach sportowych (technika jazdy na wózku, trening ogólnokondycyjny, łucznictwo, tenis stołowy, pływanie).
 • Kontynuacja
  Na pomoc Fundacji wózkowicze mogą liczyć nie tylko podczas obozów. Koordynatorzy FAR prowadzą regionalne punkty informacyjne oraz grupy treningowe. Kolejnymi elementami programu Fundacji są szkolenia specjalistyczne - kursy komputerowe dające osobom niepełnosprawnym podstawy do przyszłej nauki i pracy oraz szkolenia dla personelu medycznego i służb pomocniczych.

Fundacja swoją działalnością skutecznie wypełnia lukę między szpitalem a domem umożliwiając wózkowiczom szybszy powrót do czynnego życia.