piątek, 2019-03-22 Bogusława, Jagody, Katarzyny

»»»KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) przekazujemy informację:
 

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032645, REGON 001351753, NIP 113-10-79-557.


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 
Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? 
Twoje dane są wykorzystane do realizacji działań statutowych Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, w tym Programu aktywizacji społeczno-zawodowej FAR.
Działania te obejmują: działalność charytatywną, ochronę i promocję zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, promocję i organizację wolontariatu.

Cel przetwarzania danych jest zgodny z § 6 statutu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” i obejmuje:

 1. aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z upośledzeniem narządu ruchu poprzez:
  a.)

   
  organizowanie ośrodków i obozów aktywnej rehabilitacji, gdzie uprawiany będzie sport mający na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych, jak też współdziałanie w tego rodzaju działaniach z innymi organizacjami;
  b.)
   
  działalność informacyjno-propagandową, polegającą przede wszystkim na rozbudzaniu aktywności życiowej osób niepełnosprawnych
  c.)
   
  dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych do życia i pracy osób niepełnosprawnych;
  d.)wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy; 
 2. pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 3. szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.


Okres przechowywania
Fundacja będzie przechowywała Twoje dane osobowe do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej, jeśli jest to określone umowami, prawem, bądź Twoją zgodą.


Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo wycofania zgody. Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych.

Prośbę w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć elektronicznie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 

Kto może być odbiorcą Twoich danych?
Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny. Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, z racji realizowanych przez FAR projektów. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
 

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone? 
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.