niedziela, 2022-11-27 Franciszka, Kseni, Maksymiliana

Ogłoszenia regionalne


Warszawa, 20 lipiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/KAZ/MAŁOPOLSKA z dnia 5 lipiec 2017r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
ProOffice.net ul. Łagiewniki 33a, 30-417 Kraków
Łączna cena brutto:  1164,04 złotych.

 


Kraków, 5 lipiec 2017r.
 
ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KAZ/MAŁOPOLSKA
DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU
 
w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”.
 
I.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”.
 
II.                TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Materiały należy dostarczyć do dn. 25.07.2017r.
 
III.             MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Dostarczenie zakupionych materiałów na adres Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
os. Dywizjonu 303, blok 66 (XXX LO) pok. 48
 
IV.             WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1.    Zakup i dostarczeniemateriałów dydaktyczno-biurowych dla BO projektuwedług specyfikacji:
- Papier xero biały A4 do wysokonakładowych drukarek i kopiarek, gramatura 80g/m2, białość CIE 161, pakowany po 500 arkuszy – 10 ryz,
- Koszulki groszkowe A4 pakowane po 100 szt. – 6 opakowań,
- TONER RICOH SP 3500/3510 BLACK (zastępniki) – 3 sztuki,
- TONER XEROX 3040/3045 BLACK (zastępniki) – 2 sztuki,
 
- Skoroszyt wpinany czarny pakowany po 10 szt. – 5 opakowań,
- Segregator dźwigniowy niebieski szer. grzbietu 80 mm – 10 sztuk,
- Pinezki kolorowe do tablic korkowych – 5 opakowań,
- Bloczek kostka samoprzylepny kolorowy 76x76 mm pakowany po 100 szt. – 1 opakowanie,
- Foliopisy rozm. M pakowane po 4 szt. (czarny, czerwony, niebieski, zielony) – 1 opakowanie,
- Taśma pakowa papierowa – 2 sztuki,
- Taśma pakowa kolorowa foliowa - 2 sztuki,
-  Marker permanentny wodoodporny cienka końcówka pakowany po 4 szt.(czarny, czerwony, niebieski, zielony) – 1 pakownie,
- Pudło uniwersalne click and store na A4 (281/200/369 mm) czarne – 1 sztuka;
- Płyty DVD-R – 200 szt.
 
V.                 ZASTRZEŻENIA
Zastrzega się dostarczenie zamówienia w całości tego samego dnia.
 
VI.             NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.
 
VII.          OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
VIII.       KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IVw oparciu o poniższe kryteria:
1.    cenaofertowa brutto– 100 %.
 
IX.             TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia17.07.2017r. do godziny 23.59.
 
X.                WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,
 
 
– ofertazłożona na formularzu oferty.
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.
 
XI.             MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentówelektronicznie na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl
 
XII.          OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Anna Ludwikowska  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: +12 3565791

XIII.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni
 
XIV.        UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi.
 
XV.           UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
–terminu realizacjiumowy,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminupłatnościdla Wykonawcy uzależnionejest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przyczym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie,zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.
 
XVI.        ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
Płatność z tytułu realizacji Umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.
 
XVII.     FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”.
XVIII.  UWAGI KOŃCOWE
1.    Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeniWykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo zZamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 


Kraków, 05 lipiec 2017r.

NFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZ/MAŁOPOLSKA z dnia 29.05.2017 r. w ramach zadania publicznego pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”. Przedmiotem zamówienia było świadczenie usługi w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie ofertowe zostaje anulowane z przyczyny braku odpowiedzi na zapytanie ofertowe od potencjalnych Wykonawców.


Kraków, 29 maja 2017 r.
 
ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAZ/MAŁOPOLSKA
DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU
 
w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”.
 
I.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”.
 
II.                TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Materiały należy dostarczyć do dn. 06.06.2017 r.
 
III.             MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Dostarczenie zakupionych materiałów na adres Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”:
os. Dywizjonu 303, blok 66 (XXX LO) pok. 48
 
IV.             WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1.    Zakup i dostarczeniemateriałów dydaktyczno-biurowych dla BO projektuwedług specyfikacji:
– Papier xero biały A4 do wysokonakładowych drukarek i kopiarek, gramatura 80g/m2, białość CIE 161, pakowany po 500 arkuszy – 10 ryz,
- Koszulki groszkowe A4 pakowane po 100 szł. – 6 opakowań,
- TONER RICOH SP 3500/3510 BLACK (zastępniki) – 3 sztuki,
- TONER XEROX 3040/3045 BLACK (zastępniki) – 2 sztuki,
- Skoroszyt wpinany czarny pakowany po 10 szt. – 5 opakowań,
- Segregator dżwigniowy niebieski szer. grzbietu 80 mm – 10 sztuk,
- Pinezki kolorowe do tablic korkowych – 5 opakowań,
- Bloczek kostka samoprzylepny kolorowy 76x76 mm pakowany po 100 szt. – 1 opakowanie,
- Foliopisy rozm. M pakowane po 4 szt. (czarny, czerwony, niebieski, zielony) – 1 opakowanie,
- Taśma pakowa papierowa – 2 sztuki,
- Tasma pakowa kolorowa foliowa - 2 sztuki,
-  Marker permanentny wodooporny cienka koncówka pakowany po 4 szt.(czarny, czerwony, niebieski, zielony) – 1 pakownaie,
- Pudło uniwersalne click and store na A4 (281/200/369 mm) czarne – 1 sztuka;
- Płyty DVD-R – 200 szt.
 
V.                 ZASTRZEŻENIA
Zastrzega się dostarczenie zamówienia w całości tego samego dnia.
 
VI.             NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.
 
VII.          OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
VIII.       KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IVw oparciu o poniższe kryteria:
1.    cenaofertowa brutto– 100 %.
 
IX.             TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia06.06.2017 r.do godziny 23.59.
 
X.                WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,
– ofertazłożona na formularzu oferty.
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.
 
XI.             MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentówelektronicznie na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl
 
XII.          OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Anna Ludwikowskae-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 telefon: 12 356 57 91
 
XIII.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni
 
XIV.        UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi.
 
XV.           UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
–terminu realizacjiumowy,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminupłatnościdla Wykonawcy uzależnionejest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przyczym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie,zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.
 
XVI.        ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
Płatność z tytułu realizacji Umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.
 
XVII.     FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”.
XVIII.  UWAGI KOŃCOWE
1.    Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeniWykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo zZamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 


Kraków, dn. 20.02.2017
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) „Obsługa komputera, bezpieczne poruszanie się po Internet”,
w ramach rozpoznania cenowego z dn. 13.02.2017 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Prima KR Spółka z o. o. ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź
Łączna kwota brutto: 1280 zł (20 h szkoleniowych).

 


Kraków dn. 20.02.2017
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Kurs tworzenia stron internetowych,
w ramach rozpoznania cenowego z dn. 13.02.2017 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius, ul. Marszałka Piłsudskiego 4c/12,
34-700 Rabka Zdrój

Łączna kwota brutto: 1300 zł (20 godzin szkoleniowych).Kraków, dn. 16.02.2017
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) „Bezpieczne poruszanie się po Internecie oraz podstawy programu MS Excel”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 07.02.2017r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Prima KR Spółka z o. o. ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź
Łączna kwota brutto: 1270 zł (20 godziny szkoleniowe).


Kraków, dn. 13.02.2017
 
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie Kurs tworzenia stron internetowych.
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla1 osoby/osób*.
 
Uczestnik jest osobą niepełnosprawną ruchowo, ma niesprawne ręce, używa sterownika myszki umieszczonego na nosie,  porusza się na wózku inwalidzkim, komunikacja z uczestnikiem jest utrudniona – uczestnik mówi bardzo cicho lub pisze słowa, które chce wypowiedzieć.
(krótki opis uczestnika/czki)
 
Oczekiwany termin Szkolenia: luty 2017 – 17 marzec 2017
Dyspozycyjność  Uczestnika/czki: od poniedziałku do piątku oraz weekendy, nie dłużej niż 2 godziny dziennie.
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestnika,Ispina, gmina Drwina.
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 
 
.         Liczbę godzin szkoleniowych
 
.         Cenę brutto za godzinę Szkolenia, uwzględniającą zwolnienie z VAT
 
.         Cenę brutto za całość Szkolenia, uwzględniającą zwolnienie z VAT
 
.         Wstępny program
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia17.02.2017
do godz. 12.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

Kraków, dn. 13.02.2017
 
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie „Obsługa komputera, bezpieczne poruszanie się po Internet”
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnik  jest osobą z paraliżem lewostronnym. Posiada własny komputer. Chciałby nauczyć się m.in. bezpiecznego poruszania się po zasobach Internet, obsługi transferu plików, korzystania z usług dostępnych przez Internet, podstaw pracy z arkuszem kalkulacyjnym.
 (krótki opis uczestnika/czki)
 
Oczekiwany termin Szkolenia:  luty 2017 – 17 marzec 2017
Dyspozycyjność  Uczestnika/czki: poniedziałek – piątek.
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestnika: Osiedle Hutnicze, Kraków.
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 
.         Liczbę godzin szkoleniowych
 
.         Cenę brutto za godzinę Szkolenia
 
.         Cenę brutto za całość Szkolenia
 
.         Wstępny program
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17.02.2017 do godz. 12:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

Kraków, dn. 07.02.2017
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Bezpieczne poruszanie się po Internecie oraz podstawy programu MS Excel”
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikiem będzie: (krótki opis) Uczestnik chciałby udoskonalić poruszanie się po zasobach Internetu, nauczyć się obsługi transferu plików, korzystania z usług dostępnych przez Internet, obsługi poczty internetowej oraz poznać podstawy programu MS Excel.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: poniedziałek – piątek.
Oczekiwany termin Szkolenia: luty 2017 – 17 marzec 2017
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestnika: miejsce zamieszkania uczestnika: ul. Kępowa 23, 34-480 Jabłonka
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych (45 min.): 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia, uwzględniającą zwolnienie z VAT:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do dnia 15.02.2017  do godz. 12.00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.
 
Kraków, dn. 18.01.2017
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) „Bezpieczne poruszanie się po intrenecie oraz podstawy programu Word”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 09.01.2017r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius, ul. Marszałka Piłsudskiego 4c/12, 34-700 Rabka Zdrój
Łączna kwota brutto: 1300 zł (20 godziny szkoleniowe).
 

Kraków, dn. 09.01.2017
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Bezpieczne poruszanie się po Internecie oraz podstawy programu Word”
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikiem będzie: (krótki opis) Uczestniczka chciałby nauczyć się poruszania się po zasobach Internetu, obsługi transferu plików, korzystania z usług dostępnych przez Internet, obsługi poczty internetowej oraz poznać podstawy programu Word.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: poniedziałek – piątek.
Oczekiwany termin Szkolenia: styczeń 2017 – luty 2017
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestnika: miejsce zamieszkania uczestnika: ul. Podhalańska 28, 34-471 Ludźmierz
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych (45 min.): 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia, uwzględniającą zwolnienie z VAT:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do dnia 17.01.2017  do godz. 12.00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

 
Kraków, dn. 30.12.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) „ Program MS Excel ”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 21.12.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
PRIMA KR Sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź
Łączna kwota brutto: 1200 zł (20 godzin szkoleniowych).


Kraków, dn. 30.12.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) „Poruszanie się po intrenecie oraz podstawy programu Excel ”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 20.12.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
PRIMA KR Sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź
Łączna kwota brutto: 1296 zł (24 godziny szkoleniowe).


Kraków, dn. 30.12.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) „Program MS Excel”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 20.12.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
PRIMA KR Sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź
Łączna kwota brutto: 1296 zł (24 godziny szkoleniowe).
 

Kraków dn. 29.12.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) język angielski – poziom średniozaawansowany, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 19.12.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Poliglota Szkoła Języków Zygmunt Łenyk, ul. Długa 88, 31-146 Kraków
Łączna kwota brutto: 1300 zł. (20 godzin szkoleniowych).
 

Kraków, dn. 23.12.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) „Bezpieczne poruszanie się po Internecie”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 13.12.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
AP Edukacja Centrum Szkoleniowe w Nowym Sączu, ul. Wyszyńskiego 1, 33 – 300 Nowy Sącz
Łączna kwota brutto: 584,40 zł (12 godzin szkoleniowych).
 

Kraków, dn. 21.12.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Program MS Excel”
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikiem będzie: (krótki opis) Uczestnik jest osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim, program Excel będzie poznawała od podstaw.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: poniedziałek – piątek.
Oczekiwany termin Szkolenia: styczeń 2017 – luty 2017
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestnika: miejsce zamieszkania uczestnika: ul. Mickiewicza 5, 32-840 Zakliczyn powiat tarnowski.
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych (45 min.): 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia, uwzględniającą zwolnienie z VAT:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30.12.2016  do godz. 12.00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.
 

Kraków, dn. 20.12.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Program MS Excel”
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikiem będzie: (krótki opis) Uczestniczka jest osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim, program Excel będzie poznawała od podstaw.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: poniedziałek – piątek.
Oczekiwany termin Szkolenia: styczeń 2017 – luty 2017
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestnika: miejsce zamieszkania uczestniczki: Pogórska Wola 5, 33-152 Pogórska Wola, powiat tarnowski.
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych (45 min.): 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia, uwzględniającą zwolnienie z VAT:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do dnia 29.12.2016  do godz. 12.00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.
 

Kraków, dn. 20.12.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie „Poruszanie się po Internecie oraz podstawy programu Excel”
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnik chciałby nauczyć się poruszania się po zasobach Internet, obsługi transferu plików, korzystania z usług dostępnych przez Internet, obsługi poczty internetowej oraz poznać podstawy programu Excel.
 (krótki opis uczestnika/czki)
 
Oczekiwany termin Szkolenia:  styczeń 2017 – luty 2017
Dyspozycyjność  Uczestnika/czki: poniedziałek – piątek.
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestnika: Liszki 504, 32-060 Liszki
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 
.         Liczbę godzin szkoleniowych (45 min)
 
.         Cenę brutto za godzinę Szkolenia
 
.         Cenę brutto za całość Szkolenia uwzględniającą zwolnienie z VAT
 
.         Wstępny program
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 29.12.2016 do godz. 12.00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.
 

Kraków dn. 19.12.2016
Sprostowanie do zapytania z dnia 13.12.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż w zapytaniu z dnia 13.12.2016 dotyczącym realizacji szkolenia  „Bezpieczne poruszanie się po Internecie” w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”,  wystąpił błąd w określeniu oczekiwanego terminu szkolenia. Prawidłowy okres realizacji to: styczeń 2017 – luty 2017.


Kraków, dn. 19.12.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Język angielski – poziom średniozaawansowany”
 
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis) Uczestniczka  jest osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim, kształci się w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, zależy jej na poszerzeniu słownictwa medycznego.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: poniedziałek – piątek, godziny do bezpośredniego ustalenia z uczestniczką szkolenia
Oczekiwany termin Szkolenia: styczeń 2017 – luty 2017
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestniczki, ul. Odrzywolskiego 42a, 30-376 Kraków
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych (45 min): 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia, uwzględniającą zwolnienie z VAT:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do dnia 28.12.2016  do godz. 12.00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.
 


Kraków dn. 14.12.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) kurs Java, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 06.12.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius, ul. Marszałka Piłsudskiego 4c/12, 34-700 RabkaZdrój
Łączna kwota brutto: 2250 zł (30 godzin szkoleniowych).


Kraków, dn. 13.12.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Bezpieczne poruszanie się po Internecie”
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikiem będzie: (krótki opis) Uczestniczka  jest osobą z zanikiem mięśni. Chciałby nauczyć się m.in. bezpiecznego poruszania się po zasobach Internet, obsługi transferu plików, korzystania z usług dostępnych przez Internet (zakupy w Internet, sprzedaż przez Internet), obsługi poczty internetowej, usprawnić korzystanie z klawiatury, korzystanie z komunikatorów.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: poniedziałek – piątek.
Oczekiwany termin Szkolenia: styczeń 2016 – luty 2017
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestnika: Nad Wilgą 62, 32-040 Wrząsowice.
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 20.12.2016  do godz. 12.00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.
 

Kraków, dn. 06.12.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie:Kurs Java
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1osoby/osób*.
 
Uczestnikiem będzie: (krótki opis) Uczestnik jest osobą niepełnosprawną ruchowo, porusza się na wózku inwalidzkim.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: od poniedziałku do piątku (popołudnia) oraz weekendy
Oczekiwany termin Szkolenia: grudzień 2016 – luty 2017
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestnika, ul. Za Wodą, 32-424 Zaskale, powiat nowotarski
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 
.         Liczbę godzin szkoleniowych
 
.         Cenę brutto za godzinę Szkolenia
 
.         Cenę brutto za całość Szkolenia, uwzględniającą zwolnienie z VAT
 
.         Wstępny program
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 13.12.2016    do godz. 12.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Kraków dn. 21.11.2016
Sprostowanie do zapytania z dnia 8.11.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż w zapytaniu z dnia 8.11.2016 dotyczącym realizacji szkolenia  „Język angielski – poziom podstawowy” w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”,  wystąpił błąd w określeniu oczekiwanego terminu szkolenia. Prawidłowy okres realizacji to: listopad 2016 – luty 2017.Kraków, dn. 21.11.2016
 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) „Obsługa komputera, bezpieczne poruszanie się po Internet”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 10.11.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Zakład Elektroniki ESKO Marek Szymczyk, ul. Marii Konopnickiej 12/13, 38-300 Gorlice
Łączna kwota brutto: 640 zł (16 h szkoleniowych).


Kraków dn. 21.11.2016
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) język angielski – poziom podstawowy, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 08.11.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Poliglota Szkoła Języków Zygmunt Łenyk, ul. Długa 88, 31-146 Kraków
Łączna kwota brutto: 800 zł. (17 godzin szkoleniowych).


Kraków, dn. 10.11.2016

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Obsługa komputera, bezpieczne poruszanie się po Internet”
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikiem będzie: (krótki opis) Uczestnik  jest osobą z paraliżem lewostronnym. Posiada własny komputer. Chciałby nauczyć się m.in. bezpiecznego poruszania się po zasobach Internet, obsługi transferu plików, korzystania z usług dostępnych przez Internet, podstaw pracy z arkuszem kalkulacyjnym.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: poniedziałek – piątek.
Oczekiwany termin Szkolenia: listopad 2016 – luty 2016
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestnika: Osiedle Hutnicze, Kraków.
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18.11.2016  do godz. 14.00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Kraków, dn. 8.11.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie:język angielski – poziom podstawowy.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis) Uczestniczka ma w planach wyjechać za granicę i opiekować się osobami starszymi.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: od poniedziałku do piątku.
Oczekiwany termin Szkolenia: październik 2016 – luty 2017
Miejsce Szkolenia: siedziba firmy szkoleniowej (centrum Krakowa)
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 
.         Liczbę godzin szkoleniowych
 
.         Cenę brutto za godzinę Szkolenia
 
.         Cenę brutto za całość Szkolenia
 
.         Wstępny program
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17.11.2016    do godz. 12.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Kraków dn. 4.11.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Kurs tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem kreatorów , w ramach rozpoznania cenowego z dn. 10.10.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Zakład Elektroniki „ESKO” Marek Szymczyk, ul. Konopnickiej 12/13, 38-300 Gorlice
Łączna kwota brutto: 800 zł (16 godzin szkoleniowych).


Kraków dn. 17.10.2016

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" Region Małopolski poszukuje pracownika, na stanowisko trener pracy w wymiarze pełnego etatu do projektu: „W stronę samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz do projektu „Wsparcie osób niepełnoprawnych” realizowanego w ramach konkursu nr XV PFRON – w ramach zadań zlecanych.

Zakres obowiązków:

 1. Praca z osobami z niepełnosprawnością w całym okresie realizacji projektu,
 2. Motywowanie osób z niepełnosprawnością do pełnego zaangażowania się w program aktywizacji, Kotwica
 3. Wsparcie osób z niepełnosprawnością w zdobywaniu kompetencji i umiejętności pozwalających na aktywność społeczno-zawodową,
 4. Wzmacnianie postaw adaptacyjnych osób z niepełnosprawnością,
 5. Reagowanie w sytuacji utraty motywacji przez osoby z niepełnosprawnością, negatywnych postaw otoczenia, pogorszenia kondycji zdrowotnej itp.,
 6. Realizacja treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach funkcjonowania - życie domowe, przestrzeń publiczna, kontakty społeczne,
 7. Wsparcie osób z niepełnosprawnością w zakresie doradztwa zawodowego (IPD)
 8. Stała współpraca z psychologiem i drugim trenerem pracy,
 9. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, realizowane na rzecz uczestników/czek projektu,
 10. Praca z pracodawcami w zakresie przełamywania barier dotyczycących postrzegania osób z niepełnosprawnościami,
 11. Prowadzenie dokumentacji rejestrującej postępy wsparcia osób z niepełnosprawnością,
 12. Sprawozdawczość.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe,
 • min. 3 letnie doświadczenie zawodowe jako doradca/trener pracy/coach,
 • min. roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnoprawnościami,
 • czynne prawo jazdy,
 • niekaralność,
 • znajomość rynku pracy w woj. małopolskim,
 • samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • nastawienie na cel, kreatywność, inicjatywa, rzetelność,
 • w przypadku trenera pracy zaangażowanego do projektu realizowanego w ramach RPO WM, mile widziana znajomość zasad i wytycznych dot. realizacji projektów unijnych w ramach perspektywy 2014-2020 w tym Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
 • mile widziane dodatkowe kwalifikacje związane z pracą z osobami z niepełnosprawnościami.

Oferujemy:

 • ciekawą, twórczą i rozwojową pracę,
 • zatrudnienie po 3 miesięcznym okresie próbnym, na czas realizacji projektu, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w jednej z największych w Polsce organizacji pozarządowych.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: małTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 4 listopada 2016 roku.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Prosimy o opatrzenie aplikacji klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundacje Aktywnej Rehabilitacji FAR moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”
 


Kraków, dn. 10.10.2016

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie:Kurs tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem kreatorów.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1osoby/osób*.
 
Uczestnikiem będzie: (krótki opis) Uczestnik jest osobą niepełnosprawną ruchowo, ma niesprawne ręce, używa sterownika myszki umieszczonego na nosie,  porusza się na elektrycznym wózku inwalidzkim, komunikacja z uczestnikiem jest utrudniona – uczestnik mówi bardzo cicho lub pisze słowa, które chce wypowiedzieć.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: od poniedziałku do piątku oraz weekendy, nie dłużej niż 2 godziny dziennie.
Oczekiwany termin Szkolenia: listopad-luty 2016
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestnika, Ispina, gmina Drwina.
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę godzin szkoleniowych 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia, uwzględniającą zwolnienie z VAT 
 • Cenę brutto za całość Szkolenia, uwzględniającą zwolnienie z VAT 
 • Wstępny program
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31.10.2016    do godz. 12.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Kraków dn. 28.09.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Specjalista ds. funduszy unijnych w ramach rozpoznania cenowego z dn. 20.09.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Europoint Grażyna Stańczak, ul. Grzegórzecka 33/5, 31-532 Kraków
Łączna kwota brutto: 1350 zł. (24 godziny szkoleniowe).


Kraków, dn. 20.09.2016

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie:Specjalista ds. funduszy unijnych 2014-2020.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1osoby/osób*.
 
Uczestnikiem będzie: (krótki opis) Uczestnik jest osobą niepełnosprawną ruchowo, porusza się na wózku inwalidzkim, wymagamy zatem aby miejsce, w którym prowadzone będzie szkolenie było pozbawione barier architektonicznych. Z uwagi na niepełnosprawność maksymalna ilość godzin szkolenia w ciągu dnia nie może przekraczać 8 godzin zegarowych.
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: od poniedziałku do piątku
Oczekiwany termin Szkolenia: październik - grudzień 2016
Miejsce Szkolenia: sala firmy szkoleniowej na terenie Krakowa.
Minimalna liczba godzin szkoleniowych (45 min.)  – 20
 
Od wykonawcy oczekujemy aby szkolenie uwzględniało część teoretyczną oraz praktyczną – pracę z Generatorem Wniosków.
 
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 
.         Liczbę godzin szkoleniowych
 
.         Cenę brutto za godzinę Szkolenia, uwzględniającą zwolnienie z VAT
 
.         Cenę brutto za całość Szkolenia, uwzględniającą zwolnienie z VAT
 
.         Wstępny program
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 27.09.2016    do godz. 12.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Kraków dn. 19.09.2016
INFORMACJA O  UNIEWAŻNIENIU
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż unieważnia zapytanie w przedmiocie rozpoznania rynku na przeprowadzenie szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Specjalista/ konsultant ds. funduszy unijnych 2014-2020, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 7.09.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego. Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Kraków dn. 19.09.2016
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) kurs C++ – poziom podstawowy, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 08.09.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Edukacyjne Axon System, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 17/8, 31-110 Kraków
Łączna kwota brutto: 1800 zł (30 godzin szkoleniowych).

Kraków, dn. 08.09.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Kurs C++, poziom podstawowy.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1osoby/osób*.
 
Uczestnikiem będzie: (krótki opis) Uczestnik jest osobą niepełnosprawną ruchowo, porusza się na wózku inwalidzkim.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: od poniedziałku do piątku (popołudnia) oraz weekendy
Oczekiwany termin Szkolenia: wrzesień-grudzień 2016
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestnika, ul. Bogucianka w  Krakowie.
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 
.         Liczbę godzin szkoleniowych
 
.         Cenę brutto za godzinę Szkolenia
 
.         Cenę brutto za całość Szkolenia
 
.         Wstępny program
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16.09.2016    do godz. 12.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Kraków, dn. 07.09.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie:Specjalista/ konsultant ds. funduszy unijnych 2014-2020.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1osoby/osób*.
 
Uczestnikiem będzie: (krótki opis) Uczestnik jest osobą niepełnosprawną ruchowo, porusza się na wózku inwalidzkim.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: od poniedziałku do piątku
Oczekiwany termin Szkolenia: wrzesień-grudzień 2016
Miejsce Szkolenia: sala firmy szkoleniowej na terenie Krakowa.
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 
.         Liczbę godzin szkoleniowych
 
.         Cenę brutto za godzinę Szkolenia
 
.         Cenę brutto za całość Szkolenia
 
.         Wstępny program
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15.09.2016    do godz. 12.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Kraków dn. 08.08.2016
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) język angielski – poziom średniozaawansowany, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 21.07.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Poliglota Szkoła Języków Zygmunt Łenyk, ul. Długa 88, 31-146 Kraków
Łączna kwota brutto: 1820 zł. (28 godzin szkoleniowych).


Kraków dn. 3.08.2016
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) kurs prawa jazdy kategorii B, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 20.07.2016  dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Szkolenia JUMA, ul. Kalwaryjska 51/4, 30-504 Kraków;
Łączna kwota brutto: 1470,00zł.


Kraków, dn. 21.07.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie:język angielski – poziom średniozaawansowany.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis) Uczestnik jest osobą niepełnosprawną ruchowo, porusza się na wózku inwalidzkim, dlatego oczekuje prowadzenia szkolenia w miejscu zamieszkania – Kasina Wielka.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: od poniedziałku do piątku, po godnie 15.30, ewentualnie weekendy
Oczekiwany termin Szkolenia: sierpień-październik 2016
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestnika – Kasina Wielka.
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 
.         Liczbę godzin szkoleniowych
 
.         Cenę brutto za godzinę Szkolenia
 
.         Cenę brutto za całość Szkolenia
 
.         Wstępny program
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 5.08.2016    do godz. 12.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

Kraków, dn. 20.07.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs prawa jazdy kategorii B.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis) Uczestnik jest osobą bez ograniczeń ruchowych, jego niepełnosprawność związana jest z niewydolnością oddechową,  szkolenie może więc być prowadzone na tradycyjnym aucie (bez szczególnych dostosowań do potrzeb osób niepełnosprawnych).
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: od poniedziałku do piątku
Oczekiwany termin Szkolenia: sierpień-październik 2016
Miejsce Szkolenia: na terenie Krakowa, z możliwością odbywania zajęć praktycznych spod miejsca zamieszkania uczestnika – ulica Sołtysowska.
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
- Liczbę godzin szkoleniowych:  z podziałem na 30h po 45 min zajęć teoretycznych + 30h po 60 min zajęć praktycznych
- Cenę egzaminu wewnętrznego
- Cenę badania lekarskiego
- Cenę brutto za godzinę Szkolenia teoretycznego
- Cenę brutto za godzinę szkolenia praktycznego
- Cenę brutto za całość Szkolenia
- Wstępny program
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 2.08.2016    do godz. 12.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Kraków dn. 6.06.2016
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu)„Program MS Word i Excel – poziom podstawowy”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 23.05.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
AP Edukacja Oddział w Krakowie, ul. Sławkowska 1, 31-014 Kraków
Łączna kwota brutto: 1260,00  zł. (30 godzin szkoleniowych)
 

Kraków dn. 31.05.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Program MS Word i Excel – poziom podstawowy (miejsce zamieszkania uczestnika ul. M. Dębskiego w Krakowie), w ramach rozpoznania cenowego z dn. 18.05.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
AP Edukacja Oddział w Krakowie, ul. Sławkowska 1, 31-014 Kraków;
Łączna kwota brutto: 1 290 zł (30 h szkoleniowych).
Kraków dn. 23.05.2016
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Prawo jazdy kategorii B, część teoretyczna i praktyczna na terenie Tarnowa, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 13.05.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Kamila Mitera Ośrodkek Szkolenia Kierowców MX, ul. Narutowicza 36a, 33-100 Tarnów;
Łączna kwota brutto: 2 130zł.
Kraków dn. 23.05.2016
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Prawo jazdy kategorii B, część praktyczna, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 12.05.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Auto – Moto – Szkoła Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 3, 33-300 Nowy Sącz;
Łączna kwota brutto: 1940 zł.

Kraków, dn. 23.05.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Program MS Word i Excel – poziom podstawowy”
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis) Uczestniczka  jest osobą chodzącą, może więc docierać do siedziby firmy na terenie Krakowa.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: poniedziałek – piątek w godzinach 9.00-15.00
Oczekiwany termin Szkolenia: czerwiec/lipiec 2016
Miejsce Szkolenia: siedziba firmy szkoleniowej w centrum Krakowa
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 1.06.2016  do godz. 15.00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Kraków dn. 23.05.2016
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY (zapytanie nr 2)
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) język angielski – poziom średniozaawansowany, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 12.05.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Poliglota Szkoła Języków Zygmunt Łenyk, ul. Długa 88, 31-146 Kraków
Łączna kwota brutto: 1300 zł. (28 godzin szkoleniowych).
Kraków dn. 23.05.2016
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) język angielski – poziom średniozaawansowany, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 12.05.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Poliglota Szkoła Języków Zygmunt Łenyk, ul. Długa 88, 31-146 Kraków
Łączna kwota brutto: 1300 zł. (28 godzin szkoleniowych).
Kraków, dn. 19.05.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Program Ms Word i Excel - poziom podstawowy, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 11.05.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
AP Edukacja Oddział w Krakowie, ul. Sławkowska 1, 31-014 Kraków;
Łączna kwota brutto: 1 290 zł (30 h szkoleniowych).
 
Kraków, dn. 18.05.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Program MS Word i Excel – poziom podstawowy”
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis) Uczestnik jest osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim, nie jest w stanie długo wytrzymać w jednej pozycji, do 2011 roku przebywał na Ukrainie, rozumie i mówi w języku polskim.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: poniedziałek-piątek w godzinach 16.00-18.00, nie więcej niż 2 h dziennie
Oczekiwany termin Szkolenia: czerwiec/lipiec 2016
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestnika, ul. Macieja Dębskiego, Kraków
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do dnia 27.05.2016 do godz. 8.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.
 


Kraków, dn. 13.05.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Prawo jazdy kategorii B, część teoretyczna oraz praktyczna”
 
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis) Uczestnik jest osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim, szkolenie musi zatem odbywać się na przystosowanym do jego potrzeb aucie.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: poniedziałek – piątek
Oczekiwany termin Szkolenia: czerwiec – grudzień 2016
Miejsce Szkolenia: na terenie Tarnowa
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 23.05.2016  do godz. 8.00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.
 

Kraków, dn. 13.05.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Program MS Word i Excel – poziom podstawowy”
 
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis) Uczestniczka  jest osobą chodzącą, może więc docierać do siedziby firmy na terenie Krakowa.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: poniedziałek – piątek w godzinach 9.00-15.00
Oczekiwany termin Szkolenia: czerwiec/lipiec 2016
Miejsce Szkolenia: siedziba firmy szkoleniowej w centrum Krakowa
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 23.05.2016  do godz. 8.00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.
 


Kraków, dn. 12.05.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Prawo jazdy kategorii B, część praktyczna”
 
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis) Uczestnik jest osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim, szkolenie musi zatem odbywać się na przystosowanym do jego potrzeb aucie. Uczestnik we własnym zakresie przeszedł część teoretyczną. Prosimy więc aby oferta obejmowała 30 godzin zegarowych praktycznej nauki jazdy.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: poniedziałek – piątek
Oczekiwany termin Szkolenia: maj – grudzień 2016
Miejsce Szkolenia: na terenie Nowego Sącza
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 19.05.2016  do godz. 8.00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.
 


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie „Język angielki – poziom średniozaawansowany”
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestniczka  jest osobą chodzącą, może więc docierać do siedziby firmy na terenie Krakowa.
……………………………………………………………………………………………………………
(krótki opis uczestnika/czki)
 
Oczekiwany termin Szkolenia: czerwiec lub wrzesień, październik 2016
Dyspozycyjność  Uczestnika/czki: poniedziałek – piątek w godzinach popołudniowych maksymalnie 2 h zegarowe dziennie
Miejsce Szkolenia: siedziba firmy szkoleniowej w centrum Krakowa
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 
.         Liczbę godzin szkoleniowych
 
.         Cenę brutto za godzinę Szkolenia
 
.         Cenę brutto za całość Szkolenia
 
.         Wstępny program
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20.05.2016 do godz. 8.00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

Kraków, dn. 12.05.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Język angielski – poziom średniozaawansowany”
 
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis) Uczestniczka  jest osobą chodzącą, może więc docierać do siedziby firmy na terenie Krakowa.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: poniedziałek – piątek w godzinach 9.00-19.00, maksymalnie 2 h zegarowe dziennie
Oczekiwany termin Szkolenia: maj 2016 – październik 2016
Miejsce Szkolenia: siedziba firmy szkoleniowej w centrum Krakowa
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 19.05.2016  do godz. 8.00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.
 


Kraków, dn. 11.05.2016

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Program MS Word i Excel – poziom podstawowy”
 
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis) Uczestniczka  jest osobą chodzącą, może więc docierać do siedziby firmy na terenie Krakowa.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: poniedziałek – piątek w godzinach 9.00-15.00
Oczekiwany termin Szkolenia: czerwiec/lipiec 2016
Miejsce Szkolenia: siedziba firmy szkoleniowej w centrum Krakowa
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 19.05.2016  do godz. 8.00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Kontakt – woj. małopolskie


Biuro FAR
ul. Jana Woronicza 3
31-409 Kraków
tel:  509 447 061
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Godziny otwarcia


Poniedziałek: 07.00 - 15.00
Wtorek: 07.00 - 15.00
Środa: 07.00 - 15.00
Czwartek: 10.00 - 18.00
Piątek: 07.00 - 15.00

W związku z utrzymującym się
stanem epidemii, celem zwiększenia
bezpieczeństwa prosimy o wcześ-
niejsze uzgadnianie – telefoniczne 
lub mailowe – terminu wizyty
w biurze Fundacji.
 

Osoba kontaktowa


Jolanta Dusza 
tel: 606 574 235
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Harmonogram zajęć


Zobacz wszystkie zajęcia »

Ogłoszenia regionalne »