poniedziałek, 2020-04-06 Ady, Celestyny, Ireneusza

»»»„Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się
na wózku inwalidzkim IV”

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” kierunek pomocy ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH umowa ZZB/000509/BF/D

Czas realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2020

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” zaprasza osoby niepełnosprawne, dla których wózek inwalidzki jest narzędziem kompensującym znaczne lub całkowite ograniczenia w zdolności do chodzenia ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu samodzielności 320 niepełnosprawnych osób poruszających się na wózku inwalidzkim poprzez nabycie, rozwinięcie lub utrzymane kompetencji oraz umiejętności pozwalających na niezależne funkcjonowanie w wymiarze indywidualnym i społecznym.

Kryteria przyjęcia do projektu:
 • Wiek – ukończony 16 rok życia
 • Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
 • Niepełnosprawność ruchowa
  – na podstawie zapisu w orzeczeniu - symbol przyczyny niepełnosprawności 05R, - 
  – w przypadku obecności innego symbolu, np. 10 N, diagnoza na podstawie ICF: d450._3 lub d450._4 - znaczne lub całkowite ograniczenia w zdolności do chodzenia
 • Nie korzystanie aktualnie z aktywizacji w ramach WTZ oraz projektów finansowanych ze źródeł publicznych (np. PFRON) o takich samych celach i formach wsparcia
Do udziału w projekcie mogą przystąpić zarówno osoby zatrudnione na otwartym rynku pracy jak również osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.

Oferowane formy wsparcia:
Rekrutacja do projektu zgodnie z modelem Aktywnej Rehabilitacji oparta na bezpośrednim dotarciu do osób z niepełnosprawnością, prowadzona w formie indywidualnych sesji w miejscu zamieszkania/pobytu potencjalnych beneficjentów projektu.
 • Indywidualne sesje prowadzone w miejscu zamieszkania/pobytu BO – Celem wsparcia w początkowym etapie projektu jest przekazanie wszystkich informacji niezbędnych w odniesieniu do aktualnych potrzeb BO, diagnoza posiadanych ograniczeń, możliwości i posiadanych zasobów oraz zapoczątkowanie pracy nad umiejętnościami pozwalającymi osiągnąć optymalny poziom samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie prowadzone w formie indywidualnych sesji w miejscu zamieszkania lub pobytu BO.
 • Kompleksowe wsparcie podstawowe – Indywidualne oraz grupowe wsparcie prowadzone w postaci trzech równorzędnych form wsparcia:
  1. Obozy Aktywnej Rehabilitacji /9 dni treningowych/ – Celem Obozów jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Obozy będą odbywały się w każdym województwie. Udział w Obozach zapewnia każdemu BO dużą efektywność pracy i indywidualne podejście.
  2. Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji – przeznaczone są dla tych BO, którzy z różnych powodów nie będą mogli wziąć udziału w długiej, wyjazdowej formie wsparcia – obozie AR. Warsztaty obejmują łącznie 3 dni zajęć.
  3. Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania (w zastępstwie wsparcia grupowego) – Celem indywidualnych sesji jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla BO, którzy z uwagi na medyczny obraz niepełnosprawności, posiadane ograniczenia funkcjonalne lub sytuację osobistą nie mogą wziąć udziału w Warsztacie AR.
 • Indywidualne sesje specjalistyczne – zasadniczym celem będzie minimalizowanie lub usuwanie pojawiających się barier w procesie aktywizacji, prowadzone m.in. przez psychologa, terapeutę.
 • Interwencje dotyczące środowiskowego i społecznego funkcjonowania BO – Celem Interwencji, jest przewidziane w trakcie całego okresu trwania projektu BO udzielenie wsparcia dotyczącego aktualnych potrzeb i sytuacji związanych z różnymi aspektami życia osób z niepełnosprawnością.

Wsparcie prowadzone będzie w sposób ciągły, w trakcie całego okresu realizacji projektu, we wszystkich formach zapewniających BO pełny dostęp do specjalistycznego poradnictwa oraz działań instruktorów AR pozwalających rozwiązać aktualne trudności jakie napotykają BO w procesie aktywizacji.

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do najbliższego dla swojego miejsca zamieszkania biura regionalnego.

Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych