wtorek, 2018-04-24 Bony, Horacji, Jerzego

» » »„Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się
na wózku inwalidzkim III”


Czas realizacji projektu: 01.04.2017–31.03.2019

I okres realizacji:  01.04.2017 – 31.03.2018
II okres realizacji: 01.04.2018 – 31.03.2019
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” zaprasza osoby niepełnosprawne, dla których wózek inwalidzki jest narzędziem kompensującym znaczne lub całkowite ograniczenia w zdolności do chodzenia ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” w ramach konkursu pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”; kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych; typ projektu: Wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające) oraz Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny.

Celem projektu w I okresie jego realizacji jest zwiększenie poziomu samodzielności 255 niepełnosprawnych osób poruszających się na wózku inwalidzkim poprzez nabycie, rozwinięcie lub utrzymane kompetencji oraz umiejętności pozwalających na niezależne funkcjonowanie w wymiarze indywidualnym i społecznym.
 

Kryteria przyjęcia do projektu:

  • Wiek – ukończony 16 rok życia
  • Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny
  • Niepełnosprawność ruchowa lub niepełnosprawność sprzężona: na podstawie zapisu w orzeczeniu – symbol przyczyny niepełnosprawności 05R na podstawie zapisu w orzeczeniu więcej niż 1 symbolu przyczyny niepełnosprawności lub zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę potwierdzającego występowanie dodatkowej jednostki chorobowej poza tą, która jest podstawą uzyskania prawnego statusu ON., (zgodnie z ICD – 10),
  • Nie korzystanie aktualnie z żadnej formy aktywizacji (np. WTZ, ZAZ) oraz projektów finansowanych ze źródeł publicznych (np. PFRON) o takich samych celach i formach wsparcia

Do udziału w projekcie mogą przystąpić zarówno osoby zatrudnione na otwartym rynku pracy jak również osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.
 

Oferowane formy wsparcia:

Rekrutacja do projektu
Rekrutacja zgodnie z modelem Aktywnej Rehabilitacji oparta na bezpośrednim dotarciu do osób z niepełnosprawnością, prowadzona w formie indywidualnych sesji w miejscu zamieszkania/pobytu potencjalnych beneficjentów projektu

Etap I: Diagnoza i wsparcie wprowadzające
Celem wsparcia w początkowym etapie projektu jest przekazanie wszystkich informacji niezbędnych w odniesieniu do aktualnych potrzeb BO, diagnoza posiadanych ograniczeń, możliwości i posiadanych zasobów oraz zapoczątkowanie pracy nad umiejętnościami pozwalającymi osiągnąć optymalny poziom samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie prowadzone w formie indywidualnych sesji w miejscu zamieszkania lub pobytu BO.

Etap II: Kompleksowe wsparcie podstawowe
Indywidualne oraz grupowe wsparcie prowadzone w postaci dwóch równorzędnych form wsparcia:

  1. Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji /9 dni treningowych/  – Celem Warsztatów jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Warsztaty będą odbywały się w każdym województwie. Udział w Warsztatach zapewnia każdemu BO dużą efektywność pracy i indywidualne podejście.
  2. Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania (w zastępstwie wsparcia grupowego)  – Celem indywidualnych sesji jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla BO, którzy z uwagi na medyczny obraz niepełnosprawności, posiadane ograniczenia funkcjonalne lub sytuację osobistą nie mogą wziąć udziału w Warsztacie AR

Etap III: Implementacja zdobytych umiejętności w środowisku zamieszkania BO
Wsparcie na tym etapie projektu poświęcone będzie wprowadzeniu oraz zastosowaniu zdobytych przez BO umiejętności i kompetencji do codziennego funkcjonowania w miejscu zamieszkania, z uwzględnieniem społecznych i środowiskowych uwarunkowań związanych z postawami osób z najbliższego otoczenia, czy też barierami architektonicznymi.

W trakcie całego okresu trwania projektu BO otrzymają wsparcie dotyczące aktualnych potrzeb i sytuacji związanych z różnymi aspektami życia osób z niepełnosprawnością, które prowadzone będzie w formie interwencji:

  1. Interwencji dotyczących środowiskowego i społecznego funkcjonowania BO
  2. Interwencje dotyczących zdrowotnych i formalnych aspektów niepełnosprawności BO

Wsparcie prowadzone będzie w sposób ciągły, w trakcie całego okresu realizacji projektu, we wszystkich formach zapewniających BO pełny dostęp do specjalistycznego poradnictwa oraz działań instruktorów AR pozwalających rozwiązać aktualne trudności jakie napotykają BO w procesie aktywizacji.

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do najbliższego dla swojego miejsca zamieszkania biura regionalnego.
 

Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU