niedziela, 2020-09-20 Eustachego, Faustyny, Renaty

Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV (mazowieckie nr 4/DZ/2019)


 Warszawa, 09.12.2019 r.


Pobierz formularz ofertowy [DOC] »
Pobierz wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »
Klauzula informacyjna [DOC] »

 


ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/Dz/2019
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO
WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGOdla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn.zm.) zawartych w rozdz. VII i VIII załącznika nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań opracowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego – psychologicznego (zwanego dalej Wsparcie), dla uczestników/czek Projektu w województwie mazowieckim.
Uczestnikami/czkami Wsparcia będzie 5 osób w z niepełnosprawnością w wieku 4-16 lat.
Wsparcie dla 1 uczestnika to sesja trwająca dwie godziny. Godzina Wsparcia wynosi 60 minut.
Łączny czas udzielonego Wsparcia dla 5 uczestników/czek wynosi 10 godzin.

Celem niniejszego Zapytania jest wyłonienie 1 (jednego) Wykonawcy, który świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego usługę będącą przedmiotem zamówienia.

II. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
1. Realizacja usługi polegać będzie na:
– udzieleniu Wsparcia dla uczestników/uczestniczek Projektu,
– prowadzeniu dokumentacji z zakresu Wsparcia z zachowaniem poufności w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji Wsparcia,
wykorzystywaniu w trakcie Wsparcia aktywnych i nowoczesnych metod.

2. Podstawowe zagadnienia z zakresu Wsparcia:
a) Funkcje emocjonalne:
– rozwiązywanie problemów z intensywnością emocji, przekraczającą możliwości adaptacyjne dziecka oraz problemów ze zdiagnozowanymi, trwałymi dyspozycjami do nieadaptacyjnych zachowań.
b) Radzenie sobie ze stresem i innymi obciążeniami psychicznymi:
– wyposażenie dziecka w umiejętności korzystania z własnych zasobów oraz zasobów będących po stronie osób z najbliższego otoczenia w sytuacjach związanych z nadmiernym stresem i obciążeniami łączącymi się z udziałem w Projekcie i zmianą modelu funkcjonowania,
– nauka metod podnoszenia progu wrażliwości w przypadku dzieci cechujących się znaczną nadwrażliwością i nadmierną podatnością na wpływ czynników powodujących presję.
c) Złożone kontakty międzyludzkie:
– wzmacnianie umiejętności dziecka w zakresie funkcjonowania w relacjach trener-uczestnik, relacjach w grupie rówieśniczej, współpracy z nowopoznanymi osobami, w przypadku dzieci mających silne tendencje do wycofania oraz izolacji.

3. Wykonawca, po zakończeniu Wsparcia przedstawi dokumentację związaną z jego realizacją tj.:
– karta czasu pracy,
– ewidencja indywidualnego wsparcia specjalistycznego wraz z opisem Wsparcia,
– protokół odbioru przedmiotu umowy.

III. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

IV. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
20.12.2019 r.- 29.02.2020 r.

V. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Wsparcie świadczone będzie na terenie województwa mazowieckiego. Miejscem wykonania usługi może być miejsce zamieszkania uczestników/czek, regionalny punkt aktywizacji społeczno-zawodowej FAR w Warszawie lub siedziba Wykonawcy stanowiąca Jego miejsce pracy. Lokalizacja Wsparcia będzie uzgodniona indywidualnie z rodzicami lub opiekunami, zgodnie z potrzebami i możliwościami uczestników/czek.

VI. LICZBA UCZESTNIKÓW/CZEK
Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba uczestników/czek może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia – maksymalnie o 50 % względem liczby uczestników/czek wskazanej w Zapytaniu ofertowym. Powyższe nie wpływa na możliwość zmiany treści oferty, w szczególności nie powoduje możliwości, ani nie daje prawa Wykonawcy do zwiększenia ceny jednostkowej podanej w Formularzu oferty. Powyższe nie stanowi także podstawy do zmiany umowy.

VII. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które:
1. Spełniają/posiadają poniższe minimalne wymagania do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:
– wykształcenie wyższe/zawodowe psychologiczne (wymagane dokumenty np. kopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie),
– doświadczenie min. 2-letnie z zakresu prowadzenia indywidualnego wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnością, w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, rozumiane jako wykonanie w przedmiotowym okresie co najmniej 20 godzin Wsparcia (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z Załącznika do formularza oferty),

2. Wykonają przedmiot zamówienia osobiście.

3. Dysponują potencjałem organizacyjno-technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

4. Zobowiązują się do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości płci, wzajemnego szacunku i partnerskich relacji między płciami, jak również niedopuszczania do dyskryminacji ze względu m.in. na wiek, wykształcenie, poglądy, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, orientację seksualną czy niepełnosprawność.

5. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

6. Wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego postępowania.

7. Zobowiązują się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:
– realizacja przedmiotu zamówienia w terminie i w miejscu ściśle określonym przez Zamawiającego,
– dojazd na Wsparcie we własnym zakresie.

8. Posiadają obowiązkowe ubezpieczenie (OC, NNW). Ubezpieczenie pokrywane jest ze środków własnych Wykonawcy. W celu kontroli i stwierdzenia spełnienia wymogu ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić polisy ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.

VIII. ZASTRZEŻENIA
Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku konieczności przerwania Wsparcia, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości zrealizowanych godzin. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za Wsparcie, które rzeczywiście zostało zrealizowane.

IX. NIE DOPUSZCZA SIĘ WSPÓLNEGO SKŁADANIA OFERT
NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

X. PODWYKONAWCY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania całości ani części przedmiotu zamówienia podwykonawcy.

XI. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Z postępowania Zamawiający wyklucza Wykonawców:
1. powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań w Formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).

2. którzy nie spełniają warunków formalnych określonych w pkt VII Zapytania,

3. wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,

4. będących osobą prawną lub innym podmiotem wchodzącym w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego.

Zamawiający może ponadto wykluczyć Wykonawcę, który nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz umowy, przez co należy rozumieć sytuację, kiedy to Wykonawca świadczył lub świadczy na rzecz Zamawiającego usługi z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, który to przedmiot umowy został wykonany lub jest wykonywany w sposób nienależyty, w szczególności jeżeli w stosunku do Wykonawcy ujawnione zostały lub zgłaszane były zastrzeżenia co do sposobu świadczenia usług, zaniedbań, uchybień oraz innych zastrzeżeń świadczących o wykonywaniu umowy w sposób niezgodny z jej treścią. W takiej sytuacji ocena w zakresie nienależytego wykonania umowy należy do Zamawiającego.

XII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp) w stosunku do przedmiotu zamówienia,
– została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,
– Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania oraz odpowiadać jego wymogom.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, według Formularza oferty. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zamawiający przewiduje składanie oferty w postaci elektronicznej.

3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

XIV. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w pkt VII w oparciu o poniższe kryteria:
1. Cena za 1 godzinę brutto brutto – 85 %.
2. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 15 %.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto (C):
Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

cena brutto brutto za 1 godzinę oferty najtańszej

cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto (C) = ______________________________________________ x 85 pkt

cena brutto brutto za 1 godzinę oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie wykonawcy (D):
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 15 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.

– 10 pkt za udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia Wsparcia zgodnego z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością, przez co najmniej 100 godzin w okresie dwóch lat, przed upływem terminu składania ofert,
– 15 pkt za udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia Wsparcia zgodnego z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością, przez co najmniej 150 godzin w okresie dwóch lat, przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym Załącznik do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są: referencje, protokół odbioru usługi.

3. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C+D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto,
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy,

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:

 • usługa wskazana w Wykazie oraz dokumenty potwierdzające jej wykonanie, nie dotyczą zakresu przedmiotu zamówienia,
 • usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono jedynie dokument potwierdzający należyte jej wykonanie,
 • nie załączono dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
 • istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie, których to rozbieżności nie da się usunąć,
 • dokumenty nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
 • usługa została wykonana w całości lub w części przez inne podmioty (podwykonawców),
 • wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego i pomimo wezwania do uzupełnienia Wykazu w sposób czytelny nadal dane te są nieczytelne.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy, który nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli załączone dokumenty zawierają błędy, do ich przedłożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni braków lub nie udzieli wyjaśnień w terminie lub jeżeli pomimo uzupełnienia dokumentów i oświadczeń oraz udzielenia wyjaśnień oferta jest niezgodna z treścią niniejszego Zapytania lub nadal zawiera braki lub uniemożliwia ocenę oferty i ocenę jej zgodności z Zapytaniem, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania.

5. Zamawiający ma prawo do poprawy w ofercie:
oczywistych omyłek pisarskich,
oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią Zapytania, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
o czym zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w sposób przyjęty w pkt XIX Zapytania. Wykonawca ma prawo do złożenia w terminie 3 dni od daty doręczenia pisma na wyrażenie sprzeciwu, co do dokonanych przez Zamawiającego poprawek w treści oferty, o których mowa powyżej.

6. Jeżeli na skutek dokonanej przez Zamawiającego poprawy oferty zgodnie z zapisami ust. 5 powyżej okaże się, że oferta jest niezgodna z treścią Zapytania ofertowego lub jeśli Wykonawca złożył sprzeciw, co do dokonanych przez Zamawiającego poprawek w tym trybie, co skutkować będzie niezgodnością treści oferty z niniejszym Zapytaniem, Zamawiający odrzuca ofertę.

7. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, przez co należy rozumieć ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że dwie oferty uzyskały tą samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa tych Wykonawców do złożenia ponownie przez nich oferty uzupełniającej. Jeżeli pomimo uzupełnienia ofert nadal więcej niż jedna oferta będzie najkorzystniejsza, Zamawiający może unieważnić postępowanie.

XVI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 16.12.2019 r. do godziny 23.59.

XVII. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– oferta złożona na Formularzu oferty,
– dokumenty potwierdzające wykształcenie (np. kopie dyplomów),
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik do Formularza oferty) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (np. referencje, protokół odbioru usługi),
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej (wydruk z CEiDG) – jeśli dotyczy.

2. Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w dokumentach załączonych do oferty lub gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna, ma prawo do żądania od Wykonawcy przedłożenia oryginału lub notarialnie bądź urzędowo poświadczonych dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w określonym terminie.
Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie lub przesłanie dokumentów niespełniających wymogów określonych w ust. 1 lub ust. 2 powyżej uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty.

XVIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie Wykonawców o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane elektronicznie oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.far.org.pl

XIX. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Aleksandra Rymer, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 22 651 88 02 wew. 18, 22 651 88 03 wew. 18.

2. Wykonawca może składać wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, informacje do Zamawiającego elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ma prawo do komunikowania się z Wykonawcami elektronicznie, korespondencyjnie lub telefonicznie.

XX. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Wykonawca może zastrzec, że informacje zawarte w treści oferty i dokumentach załączonych do niej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211). Wykonawca powinien w sposób wyraźny i zrozumiały wskazać, które informacje i jakie dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

XXI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XXII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji zamówienia,
– braku odpowiedniej liczby uczestników/czek, którzy mają zostać objęci Wsparciem,
– znaczących modyfikacji zapytania przez Zamawiającego mających wpływ na przedmiot zamówienia,
– braku ofert,
– braku ofert spełniających warunki formalne określone w pkt VII lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
– środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane.

Ponadto Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze postępowanie bez podawania przyczyny.

XXIII. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

 • terminu realizacji umowy,
 • zasad płatności,
 • zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XXIV. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, podpisanym przez obie Strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia rachunku/faktury.

Płatność z tytułu realizacji umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na rachunku/fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XXV. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

XXVI. UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz uczestników/czek projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb uczestników/czek projektu.

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.

4. Propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Wykaz doświadczenia.
3. Klauzula informacyjna. 

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU