wtorek, 2020-08-11 Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

Zapytanie ofertowe nr 3/zachodniopomorskie/2019 dotyczy świadczenia usługi wynajmu pomieszczeń


Szczecin, dnia 07.11. 2019 r.


 Załącznik  formularz oferty - sala [DOC] »ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ZACHODNIOPOMORSKIE/2019
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNAJMU POMIESZCZEŃ

 
na Regionalne Zajęcia Aktywnej Rehabilitacji (zwane dalej Zajęcia AR), organizowane w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanegona podstawieUmowy o zlecenie realizacjizadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm.) zawartych w rozdz. VII i VIII załącznika nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań opracowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
 
I.           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń na Zajęcia AR, organizowane przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
II.          SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
– wynajem sali gimnastycznej – jedno duże pomieszczenie o wymiarach min. 1300 m2, przystosowane do przeprowadzenia zajęć sportowych, z dostępem do zaplecza socjalnego w postaci szatni i urządzeń sanitarnych, dla 32 osób, w tym 20 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Harmonogram wynajmu sali: 

Miesiąc i rokDzień, godzina Łączna liczba godzin
(1 godzina=60 minut)
Listopad 201924.11.2019r. 10.00-14.004 godz.
Grudzień 2019--------------------------
Styczeń 202019.01.2020r. 10.00-14.004 godz.
Luty 2020--------------------------
Marzec 202007.03.2020r. 10.00-14.004 godz.
 
Obiekt musi byćdostosowanydo potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w zakresie umożliwiającym swobodny dostęp do wynajmowanych pomieszczeń oraz zaplecza socjalnego, w szczególności spełniać w tym zakresie warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
 
Poprzez dostosowanie, o którym mowa powyżej rozumie się:
1.   dostosowanie ciągów komunikacyjnych do poruszania się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, windy),polegające przede wszystkim na tym, że:
–    korytarze nie powinny mieć wykładziny utrudniającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim,
–    drzwi wejściowe,drzwi pomieszczeń ogólnodostępnychi korytarzepowinny być przystosowane do ruchu osób z niepełnosprawnością, w tym mieć odpowiednią szerokość,
–    aby wykręcić wózkiem, potrzeba przynajmniej 150 cm szerokości, co nakłada konieczność zachowania takiej odległości w miejscach, w których zawrócenie wózkiem może być potrzebne.
2.   dostosowanie łazienek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, polegające przede wszystkim na tym, że:
–    w przypadku łazienki – brak progu,
–    uchwyty umożliwiające podparcie przy toalecie oraz możliwość swobodnego podjazdu pod umywalkę,
–    miejsce na wózek inwalidzki przy toalecie.
 
III.         KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
 
IV.        TERMIN WYKONANIA USŁUGI
20.11.2019-31.03.2020
 
V.         MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Zapewnienie sali gimnastycznej w Ośrodku znajdującym się na terenie województwa zachodniopomorskiego, w miejscowości z dostępem do komunikacji publicznej lub prywatnej, umożliwiającej swobodne przemieszczanie się, w tym przyjazd na miejsce przez osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 
VI.        LICZBA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH AR
Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba osób uczestniczących w Zajęciach AR może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia – maksymalnie o 50 % względem liczby wskazanej w Zapytaniu ofertowym. Powyższe nie wpływa na możliwość zmiany treści oferty, w szczególności nie powoduje możliwości, ani nie daje prawa Wykonawcy do zwiększenia jednostkowych cen podanych w Formularzu oferty. Powyższe nie stanowi także podstawy do zmiany umowy.
 
VII.       WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą,tj.:
1.   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
2.   dysponują potencjałem organizacyjno-technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia,
3.   dysponują potencjałem osobowym niezbędnym do wykonania zamówienia; Wykonawca powinien wykonać przedmiot zamówienia osobiście lub wyłącznie przy pomocy swoich pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,
4.   zobowiązują się do przestrzegania zasady równości szansi niedyskryminacji, w tym równości płci, wzajemnego szacunku i partnerskich relacji między płciami, jak również niedopuszczania do dyskryminacji ze względu m.in. na wiek, wykształcenie, poglądy, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, orientację seksualną czy niepełnosprawność,
5.   nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
6.   wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego postępowania.
 
VIII.      ZASTRZEŻENIA
Zamawiający, w okresie korzystania z pomieszczeń, upoważniony jest do umieszczenia na terenie ośrodka, w pomieszczeniach, w których prowadzić będzie ZajęciaAR, informacji o realizacji projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.
 
IX.        NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
X.         PODWYKONAWCY
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania całości ani części przedmiotu zamówieniapodwykonawcy.Wykonawca ma prawo do wykonania przedmiotu zamówienia wyłącznie przy pomocy swoich pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.
 
XI.        WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Z postępowania Zamawiający wykluczaWykonawców:
1.   powiązanychosobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
–    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
–    posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
–    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
–    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o brakuwystępowania w/w powiązań wFormularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).
2.   którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia,
3.   wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
4.   będących osobą prawną lub innym podmiotem wchodzącym w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego.
 
Zamawiający może ponadto wykluczyć Wykonawcę, który nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz umowy, przez co należy rozumieć sytuację kiedy to Wykonawca świadczył lub świadczy na rzecz Zamawiającego usługi z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, który to przedmiot umowy został wykonany lub jest wykonywany w sposób nienależyty, w szczególności jeżeli w stosunku do Wykonawcy ujawnione zostały lub zgłaszane były zastrzeżenia co do sposobu świadczenia usług, zaniedbań, uchybień oraz innych zastrzeżeń świadczących o wykonywaniu umowy w sposób niezgodny z jej treścią. W takiej sytuacji ocena w zakresie nienależytego wykonania umowy należy do Zamawiającego.
 
XII.       OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
–    jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
–    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
–    zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp) w stosunku do przedmiotu zamówienia,
–    została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,
–    Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie wymagańokreślonychw pktIIlub wykazania przez Wykonawcę spełnienia przedmiotowych warunków, poprzez przedłożenie stosownych dowodów. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.
 
XIII.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.   Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania oraz odpowiadać jego wymogom.
2.   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, według Formularza oferty. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zamawiający przewiduje składanie oferty w postaci elektronicznej.
3.   Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
4.   Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:
      4.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy mogą ustanowić pełnomocnika do ich reprezentowania. Wykonawcy załączają do oferty podpisane przez wszystkie podmioty pełnomocnictwo zawierające: oznaczenie niniejszego Zapytania ofertowego, oznaczenie wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
      4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przepisy i wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się do wszystkich Wykonawców.
      4.3. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną o udzielenie zamówienia wymaga się, aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu na podstawie pkt XIniniejszego Zapytania ofertowego. Każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę podpisuje odrębnie oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
      4.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
      4.5. W zakresie potwierdzenia doświadczenia wymaga się, aby w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z nich spełniał wszystkie warunki określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Dopuszcza się możliwość polegania na wiedzy i doświadczeniu pozostałych wykonawców wspólnie składających ofertę.
      4.6. Każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę ponosi solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego w związku ze złożeniem oferty w ramach niniejszego Zapytania ofertowego oraz za należyte wykonanie umowy, w przypadku wyboru oferty Wykonawców jako najkorzystniejszej.
 
XIV.      KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w pktVIIw oparciu o poniższe kryteria:
cenabrutto– 100 %.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę brutto.
 
XV.       TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 15.11. 2019 r. do godziny 23.59.
 
XVI.      WYMAGANE DOKUMENTY
1.   W celu potwierdzenia spełnienia warunków Zapytania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów:
–    oferta złożona na formularzu oferty,
–    dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej (informacja odpowiadająca aktualnemuodpisowi z rejestru KRS, wydruk z CEiDG lub inne).
2.   Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę, upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym.W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.
3.   Zamawiający zastrzega, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w dokumentach załączonych do oferty lub gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna, ma prawo do żądania od Wykonawcy przedłożenia oryginału lub notarialnie bądź urzędowo poświadczonych dokumentów w określonym terminie.
Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie lub przesłanie dokumentów niespełniających wymogów określonych w ust. 1 lub ust. 2 powyżej uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty.
 
XVII.     MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Powiadomienie Wykonawców o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane elektronicznie oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.far.org.pl
 
XVIII.       OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMIORAZ SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
1.   Osobąuprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Aleksandra Bachanek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,telefon: 509 447 063.
2.   Wykonawca może składać wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, informacje do Zamawiającego elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3.   Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ma prawo do komunikowania się z Wykonawcami elektronicznie, korespondencyjnie lub telefonicznie.
 
XIX.      TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Wykonawca może zastrzec, że informacje zawarte w treści oferty i dokumentach załączonych do niej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211). Wykonawca powinien w sposób wyraźny i zrozumiały wskazać, które informacje i jakie dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 
XX.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
XXI.      UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
–    braku środków niezbędnych do realizacji zamówienia,
–    braku odpowiedniej liczby osób uczestniczących w Zajęciach AR,
–    znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia,
–    braku ofert,
–    braku ofert spełniających warunki formalne określone w pkt VII lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
–    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
–    wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
–    środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane.
Ponadto Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze postępowanie bez podawania przyczyny.
 
XXII.     UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
–    terminu realizacjiumowy,
–    harmonogramu realizacji umowy,
–    ostatecznej liczby godzin Zajęć AR,
–    zasad płatności,
–    zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.
 
XXIII.    ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, podpisanym przez obie Strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
Płatność z tytułu realizacji umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.
 
XXIV.   FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychorazFundacji PZU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.
 
XXV.    UWAGI KOŃCOWE
1.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowanana stronie internetowej Zamawiającego.
2.    Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz uczestników/czek projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb uczestników/czek projektu.
3.    Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.
4.    Propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU