niedziela, 2020-09-20 Eustachego, Faustyny, Renaty

Zapytanie ofertowe nr1/podkarpackie/2019 dotyczy świadczenia USŁUGI TRANSPORTOWEJI.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia transportu sprzętu obozowego na Obóz AR dla dzieci II stopnia dnia 05.08.2019r. godz. 7.30 na trasie z Biura Fundacji Aktywnej Rehabilitacji tj. ul. Boya Żeleńskiego 27, 35-959 Rzeszów do Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków oraz dnia 14.08.2019r. godz. 12.00 na trasie z Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków do Biura Fundacji Aktywnej Rehabilitacji tj. ul. Boya Żeleńskiego 27, 35-959 Rzeszów.

II.    TERMIN WYKONANIA USŁUGI
05.08.2019r
godzina wyjazdu 07.30
14.08.2019r.
godzina wyjazdu 12.00

III.    MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Dnia 05.08.2019r. - przejazd na trasie z Biura Fundacji Aktywnej Rehabilitacji tj. ul. Boya Żeleńskiego 27, 35-959 Rzeszów do Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków.
Dnia 14.08.2019r. przejazd na trasie z Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków do Biura Fundacji Aktywnej Rehabilitacji tj. ul. Boya Żeleńskiego 27, 35-959 Rzeszów.


IV.    WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1. zapewnienie transportu sprzętu obozowego na Obóz AR dla dzieci II stopnia dnia 05.08.2019r. godz. 7.30 na trasie z Biura Fundacji Aktywnej Rehabilitacji tj. ul. Boya Żeleńskiego 27, 35-959 Rzeszów do Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków oraz dnia 14.08.2019r. godz. 12.00 na trasie z Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków do Biura Fundacji Aktywnej Rehabilitacji tj. ul. Boya Żeleńskiego 27, 35-959 Rzeszów.

2. Autokar/bus powinien być dostosowany do przewozu sprzętu.
3. Autokar/bus  powinien spełniać wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.).
4. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom zajęć bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny;

Oferent powinien być uprawniony do wykonania wymaganej przedmiotem zamówienia usługi, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V.    ZASTRZEŻENIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby sprzętu oraz trasy o czym poinformuje Wykonawcę nie później, niż w dniu planowanego transportu.

VI.    NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI UDZIAŁU PODWYKOWAWCÓW. KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ

VII.    WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Z możliwości realizacji zamówienia będą wykluczeni Wykonawcy:
–    powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).
–    wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
–     Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

VIII.    OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
–    jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
–    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
–    zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp)  w stosunku do przedmiotu zamówienia,
–    została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,
–    Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie dostosowania autobusu/busa do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz faktycznej możliwości zorganizowania transportu zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie IV. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

IX.    KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:
1.    cena ofertowa brutto – 100 %.

X.    TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 19.07.2019r. do godziny 23.59.

XI.    WYMAGANE DOKUMENTY
W celu potwierdzenia spełnienia warunków Zapytania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów:
–    dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej (niewymagane w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji ogólnodostępnych w sieciach informatycznych takich jak: KRS lub CEIDG),
–    oferta złożona na formularzu oferty.
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

XII.    MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

XIII.    OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Ewa Mach e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  telefon: 17 857 22 55

XIV.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XV.    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
–    braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
–    braku odpowiedniej liczby uczestników i kadry projektu zainteresowanych transportem na zajęcia, organizowanym przez Zamawiającego,
–    znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia,
–    braku ofert,
–    braku ofert spełniających warunki formalne określone w punkcie IV lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację usługi,
–    wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
–    środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane
–    inne.

XVI.    UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– trasy przejazdu,
– zmiana ostatecznej liczby uczestników,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XVII.    ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
Płatność z tytułu realizacji Umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XVIII.    FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji PZU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

XIX.    UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.


      
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU