niedziela, 2020-04-05 Ireny, Kleofasa, Wincentego

Zapytanie ofertowe nr 2/dolnośląskie- wynajem sali


Załącznik  formularz oferty [DOC] »

 Bolesławiec, 30.04.2019

 

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa

www.far.org.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/dolnośląskie/2019

DOTYCZY ŚWIADCZENIA WYNAJMU POMIESZCZEŃ

w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia wynajmu pomieszczeń do prowadzenia regionalnych zajęć AR w okresie 18.05.2019 – 31.03.2020 z wyłączeniem przerwy wakacyjnej, świątecznej i ferii zimowych  

 1. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

18.05.2019 – 31.03.2020

 1. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

Województwo dolnośląskie

 1. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE

Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:

 1. Wynajem sali gimnastycznej (jedno duże pomieszczenie przystosowane do przeprowadzenia treningów i zawodów sportowych) dostosowanej dla 32 osób, w tym 20 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w terminach

Daty, godziny najmu, średnia liczba osób uczestniczących w zajęciach:

Do indywidualnego ustalenia

Wynajęte pomieszczenia powinny posiadać zaplecze socjalne w postaci szatni i urządzeń sanitarnych.

Obiekt, musi być dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w zakresie umożliwiającym swobodny dostęp do wynajmowanych pomieszczeń oraz zaplecza socjalnego.

Poprzez dostosowanie, o którym mowa powyżej rozumie się:

 1. dostosowanie ciągów komunikacyjnych do poruszania się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, windy), polegające przede wszystkim na tym, że:

– korytarze nie powinny mieć wykładziny utrudniającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim,

– drzwi wejściowe oraz drzwi pomieszczeń ogólnodostępnych, powinny mieć odpowiednią szerokość, podobnie jak korytarze,

– aby wykręcić wózkiem, potrzeba przynajmniej 150 cm szerokości, co nakłada konieczność zachowania takiej odległości w miejscach, w których zawrócenie wózkiem może być potrzebne.

 1. dostosowanie łazienek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, polegające przede wszystkim na tym, że:

– w przypadku łazienki – brak progu,

– uchwyty umożliwiające podparcie przy toalecie oraz możliwość swobodnego podjazdu pod umywalkę,

– miejsce na wózek inwalidzki przy toalecie,

 1. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 1. ZASTRZEŻENIA

Zamawiający, w okresie wynajmu pomieszczeń, upoważniony jest do umieszczenia na terenie ośrodka, w pomieszczeniach, w których prowadzić będzie zajęcia, informacji w postaci np. plakatów o realizacji projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników  regionalnych zajęć AR, o czym poinformuje Wykonawcę nie później, niż dzień przed ustalonym terminem zajęć.

 1. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.
 1. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),

– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie dostosowania obiektu do pobytu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz faktycznej możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych i rekreacyjnych według założeń projektu. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:

 1. cena ofertowa brutto – 100 %.
 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 15.05.2019. do godziny 23.59.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

– oferta złożona na formularzu oferty.

Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

Dokumenty określające status prawny oferenta nie są wymagane w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów, które podlegają wpisowi do rejestru albo ewidencji ogólnodostępnych w sieciach teleinformatycznych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) bądź Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wykonawca może być jednak zobowiązany do złożenia dodatkowego dokumentu potwierdzającego sposób jego reprezentacji, w przypadku stwierdzenia przez FAR rozbieżności w tym zakresie (np. gdy z rejestru nie wynika, iż osoba/osoby które podpisały ofertę są osobami uprawnionymi do reprezentowania wykonawcy.

 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

 1. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Łukasz Januszke e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  telefon: 519 877 844

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni

 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:

– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,

– braku odpowiedniej liczby uczestników i kadry projektu zainteresowanych regionalnymi zajęciami AR, organizowanym przez Zamawiającego.

– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia.

 1. NIEROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU:

– braku ofert,

– braku ofert spełniających kryteria wyboru,

– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,

– inne.

 1. UMOWA

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

– terminu realizacji umowy,

– harmonogramu realizacji umowy,

– ostatecznej liczby osób uczestniczących

– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),

– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

 1. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

Płatność z tytułu realizacji Umowy będzie każdorazowo realizowana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

 1. FINANSOWANIE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji PZU w ramach projektu pt. Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

 1. UWAGI KOŃCOWE

 

 1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
 2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU