niedziela, 2020-04-05 Ireny, Kleofasa, Wincentego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/lubelskie/2019


 

Lublin, 23 kwietnia 2019r.

 Załącznik  formularz oferty - transport [DOC] »


 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/lubelskie /2019
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ

 
W ramach transportu na Regionalne Zajęcia Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci realizowanych w projekcie pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.
 
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia transportu dla  uczestników projektu na regionalne zajęcia AR

II.TERMIN WYKONANIA USŁUGI

06.05.2019r. – 30.03.2020r.

III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

Transport na terenie Lublina

IV. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE

Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1. Zapewnienie transportu dla  uczestników projektu na zajęcia regionalne AR z miejsc zamieszkania BO. do miejsca odbywania się zajęć oraz powrotu do miejsc zamieszkania.
2. Transport powinien być dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
3. Pojazd powinien spełniać wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.).
4. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom zajęć bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny;
5. …………………………………………..(Dodatkowe wymagania)
 
Oferent powinien być uprawniony do wykonania wymaganej przedmiotem zamówienia usługi, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 V. ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby kadry, uczestników, opiekunów oraz trasy o czym poinformuje Wykonawcę nie później, niż w dniu planowanego transportu.

VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCHANI UDZIAŁU PODWYKOWAWCÓW. KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ

 VII.WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia będą wykluczeni Wykonawcy:
–        powiązani osobowo lub kapitałowo zZamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).
–        wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
–        Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału wniniejszympostępowaniu.

VIII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

–        jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
–        jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
–        zawiera rażąco niską cenę(w rozumieniu art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp)  w stosunku do przedmiotu zamówienia,
–        została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,
–        Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie dostosowania autobusu/busa do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz faktycznej możliwości zorganizowania transportuzgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie IV.W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

 IX. KRYTERIA OCENY OFERTY

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IVw oparciu o poniższe kryteria:

  1. cenaofertowa brutto– 100 %.

 X. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert wyznaczono do dnia02.05.2019r.do godziny 23.59.

 XI. WYMAGANE DOKUMENTY

W celu potwierdzenia spełnienia warunkówZapytania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów:
–   dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej(niewymagane w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji ogólnodostępnych w sieciach informatycznych takich jak: KRS lub CEIDG),
–   ofertazłożona na formularzu oferty.
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

 XII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentówelektronicznie na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

 XIII.OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Ilona Kawiecka e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  telefon: 511303798

 XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
–        braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
–        braku odpowiedniej liczby uczestników i kadry projektu zainteresowanych transportem na zajęcia, organizowanym przez Zamawiającego,
–        znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia,
–        braku ofert,
–        braku ofert spełniających warunki formalne określone w punkcie IV lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację usługi,
–        wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
–        środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane
–        inne.

 XVI. UMOWA

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
–terminu realizacjiumowy,
–trasy przejazdu,
– zmiana ostatecznej liczby uczestników,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminupłatnościdla Wykonawcy uzależnionejest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przyczym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie,zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

 XVII. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
Płatność z tytułu realizacji Umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

 XVIII. FINANSOWANIE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji PZU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieciw wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

 XIX. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU