wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/pomorskie/2019


Wejherowo, 17.04.2019 r.

Załącznik  formularz oferty [DOC] »ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/pomorskie/2019
DOTYCZY ŚWIADCZENIA WYNAJMU POMIESZCZEŃ
 

w ramach Regionalnych Zajęć Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci realizowanych w projekcie pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia wynajmu pomieszczeń do prowadzenia regionalnych zajęć AR w okresie od 04.05.2019- 31.03.2020

 

 1. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

04.05.2019r. – 31.03.2020r.

 

 1. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

woj. pomorskie

 

 1. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE

Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:

Wynajem sali gimnastycznej (jedno duże pomieszczenie o wymianach min. 20m x 20m, przystosowane do przeprowadzenia treningów i zawodów sportowych) dostosowanej dla 25 osób, w tym około 15 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w jedną sobotę miesiąca w godzinach 09:00-13:00 lub 10:00-14:00

 

Wynajęte pomieszczenia powinny posiadać zaplecze socjalne w postaci szatni i urządzeń sanitarnych.

Obiekt, musi być dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w zakresie umożliwiającym swobodny dostęp do wynajmowanych pomieszczeń oraz zaplecza socjalnego.

Poprzez dostosowanie, o którym mowa powyżej rozumie się:

 1. dostosowanie ciągów komunikacyjnych do poruszania się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, windy), polegające przede wszystkim na tym, że:

– korytarze nie powinny mieć wykładziny utrudniającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim,

– drzwi wejściowe oraz drzwi pomieszczeń ogólnodostępnych, powinny mieć odpowiednią szerokość, podobnie jak korytarze,

– aby wykręcić wózkiem, potrzeba przynajmniej 150 cm szerokości, co nakłada konieczność zachowania takiej odległości w miejscach, w których zawrócenie wózkiem może być potrzebne.

 1. dostosowanie łazienek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, polegające przede wszystkim na tym, że:

– w przypadku łazienki – brak progu,

– uchwyty umożliwiające podparcie przy toalecie oraz możliwość swobodnego podjazdu pod umywalkę,

– miejsce na wózek inwalidzki przy toalecie,

 

Oferent powinien być uprawniony do wykonania wymaganej przedmiotem zamówienia usługi, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. ZASTRZEŻENIA

Zamawiający, w okresie wynajmu pomieszczeń, upoważniony jest do umieszczenia na terenie ośrodka, w pomieszczeniach, w których prowadzić będzie zajęcia, informacji w postaci np. plakatów o realizacji projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby kadry, uczestników i opiekunów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zajęć po pisemnej zgodzie Wykonawcy najpóźniej miesiąc przed terminem zajęc.

 

 1. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI UDZIAŁU PODWYKOWAWCÓW. KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ

 

 1. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia będą wykluczeni Wykonawcy:

–        powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).

–        wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,

–        Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

 1. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

–        jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),

–        jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

–        zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp)  w stosunku do przedmiotu zamówienia,

–        została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,

–        Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie dostosowania obiektu do pobytu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz faktycznej możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych i rekreacyjnych zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie IV. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:

 1. cena ofertowa brutto – 100 %.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 29.04.2019r. do godziny 23.59.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

W celu potwierdzenia spełnienia warunków Zapytania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów:

–   dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej (niewymagane w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji ogólnodostępnych w sieciach informatycznych takich jak: KRS lub CEIDG),

–   oferta złożona na formularzu oferty.

Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

 

 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

 

 1. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Iwona Necel e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  telefon: 511540978

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni

 

 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:

–        braku środków niezbędnych do realizacji usługi,

–        braku odpowiedniej liczby uczestników i kadry projektu zainteresowanych zajęciami AR, organizowanymi przez Zamawiającego,

–        znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia,

–        braku ofert,

–        braku ofert spełniających warunki formalne określone w punkcie IV lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,

– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację usługi,

–        wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

–        środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane

–        inne.

 

 1. UMOWA

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

– terminu realizacji umowy,

– harmonogramu realizacji umowy,

– ostatecznej liczby osób uczestniczących,

– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),

– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

 

 1. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

 

Płatność z tytułu realizacji Umowy będzie każdorazowo realizowana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

 

 1. FINANSOWANIE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji PZU w ramach projektu pt. Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

 

 1. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.