poniedziałek, 2021-10-18 Hanny, Klementyny, Łukasza

STATUT Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w Warszawie


 

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. nr 21, poz. 97), 
fundatorzy ustalają statut fundacji pod nazwą: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w Warszawie, 
zwanej dalej „Fundacją”.


ROZDZIAŁ I
NAZWA, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 1

Fundacja nosi nazwę: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 3

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może działać poza obszarem Polski, jeżeli służyć to będzie realizacji jej celów statutowych
    i pozostanie w zgodzie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i innego państwa.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
 

ROZDZIAŁ II
CEL, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

1. aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób
    poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z upośledzeniem narządu ruchu poprzez:

a) organizowanie ośrodków i obozów aktywnej rehabilitacji, gdzie uprawiany będzie sport mający
    na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych, jak też
    współdziałanie w tego rodzaju działaniach z innymi organizacjami,

b) działalność informacyjno-propagandową, polegającą przede wszystkim na rozbudzaniu 
    aktywności życiowej osób niepełnosprawnych,

c) dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych do życia i pracy
    osób niepełnosprawnych,

d) wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy,

2. pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,

3. szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych,

4. dostosowanie lokali mieszkalnych i innych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,

5. wszelkie inne działania zgodne z duchem niniejszego postanowienia.

§ 7

Fundacja może na obszarze swojego działania otwierać oddziały, przedstawicielstwa (w tym zagraniczne)
i inne placówki.

§ 8

1. W realizacji swoich działań statutowych Fundacja współpracuje z organami władzy i administracji 
    państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, szkołami wyższymi, instytutami naukowymi
    i innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą.

2. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych, do których przystępuje
    na podstawie umowy.

3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność
    pożytku publicznego.

    Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących
    zadań publicznych:

– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – wg art. 4 ust. 1 pkt 14)
   ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

– działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – wg art. 4
   ust. 1 pkt 15) w/w ustawy,

– działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
   ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a – wg art. 4 ust. 1 pkt 33) w/w ustawy.

    Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących
    zadań publicznych:

– działalności charytatywnej – wg art. 4 ust. 1 pkt 3) w/w ustawy,

– ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
   z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295
   i 567) – wg art. 4 ust. 1 pkt 6) w/w ustawy,

– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – wg art. 4 ust. 1 pkt 7) w/w ustawy,

– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
   i zagrożonych zwolnieniem z pracy – wg art. 4 ust. 1 pkt 8) w/w ustawy,

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – wg art. 4 ust. 1 pkt 17) w/w ustawy,

– pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
   i za granicą – wg art. 4 ust. 1 pkt 24) w/w ustawy,

– promocji i organizacji wolontariatu – wg art. 4 ust. 1 pkt 27) w/w ustawy,

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
   oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – wg art. 4 ust. 1 pkt 1) w/w ustawy,

– udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
   społeczeństwa – wg art. 4 ust. 1 pkt 1b) w/w ustawy.


ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 9

1. Początkowy majątek Fundacji stanowi 400.000 (czterysta tysięcy złotych) oraz 200 (dwieście) 
    dolarów USA.

2. Fundacja czerpać będzie również środki ze zbiórek publicznych, ze spadków, zapisów lub darowizn
    osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą.

3. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, 
    nieruchomości i mienie ruchome.

4. Wynagrodzenia uzyskiwane z tytułu działalności odpłatnej pożytku publicznego nie mogą przekraczać
    wysokości zapewniającej zwrot kosztów bezpośrednich i zapewnienia ciągłości tej działalności.

§ 10

1. Majątek Fundacji przeznacza się na fundusze: zakładowy i obrotowy.

2. Fundatorzy przeznaczają:

a) na fundusz zakładowy kwotę 200.000 (dwieście tysięcy) złotych i 100 $ (sto dolarów USA),

b) na fundusz obrotowy kwotę 200.000 (dwieście tysięcy) złotych i 100 $ (sto dolarów USA).

3. Zarząd Fundacji stosownie do możliwości może podwyższyć wysokość funduszu zakładowego.

4. Fundusz zakładowy przechowywany jest w Powszechnej Kasie Oszczędności lub innym banku, będącym
    jednostką gospodarki uspołecznionej z tym, że odsetki od tego przeznacza się na fundusz obrotowy.

5. Fundusz obrotowy przeznaczony jest na pokrycie wszystkich wydatków związanych z realizacją zadań
    określonych w § 6.

§ 11

Fundacji zabrania się:

– udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
   do członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,

– wykorzystywania lub przekazywania majątku organizacji na rzecz członków organów
   lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
   w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach,

– zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
   członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.


ROZDZIAŁ IV
ZARZĄD FUNDACJI

§ 12

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Zarząd podejmuje wszelkie uchwały i decyzje w granicach swoich kompetencji i zgodnie
    z obowiązującym stanem prawnym.

3. Zarząd jest organem Fundacji właściwym do rozstrzygania i prowadzenia wszystkich spraw,
    o ile nie są zastrzeżone dla Rady Fundacji.

§ 13

1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, w tym prezesa i jego zastępcy.

2. Pierwszy Zarząd Fundacji składa się z trzech osób tj. z fundatorów oraz osoby przez
    fundatorów wyznaczonej.

3. O potrzebie zwiększenia składu Zarządu oraz zmiany niektórych jego członków stanowi,
    zwykłą większością głosów w obecności minimum 3/4 członków, urzędujący Zarząd.

4. Członka Zarządu może odwołać Rada Fundacji w sytuacji, gdy:

– z przyczyn zdrowotnych utracił możliwość wykonywania swoich zadań, co stwierdza
   odpowiednie orzeczenie lekarskie,

– został skazany prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego,

– wyrządził Fundacji znaczną szkodę majątkową ze swojej winy, co uznał lub stwierdza
   orzeczenie sądu.

§ 14

1. Na czele Zarządu stoi prezes, który kieruje jego działalnością.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, a w razie jego nieobecności jego zastępca.

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby.

4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokół podpisują prezes bądź jego zastępca
    oraz protokolant.

5. Tryb pracy Zarządu i podział czynności pomiędzy jego członków określa regulamin
    uchwalony przez Zarząd.

§ 15

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz ich 
    podpisywania w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

2. Czynności prawnych wobec Prezesa Zarządu w imieniu Fundacji dokonuje oraz zawiera z nim umowy
    Przewodniczący Rady Fundacji lub pełnomocnik przez Radę do tego celu ustanowiony. 
    Prezes Zarządu Fundacji reprezentuje Fundację przy czynnościach wobec pozostałych członków 
    Zarządu Fundacji.

§ 16

Do obowiązków Zarządu Fundacji w szczególności należy:

– zarządzanie majątkiem Fundacji,

– planowanie i wykonywanie zadań wynikających z celów Fundacji,

– podejmowanie działań zmierzających do powiększenia majątku Fundacji, w tym tworzenie 
   zakładów gospodarczych,

– propagowanie w prasie, radiu i telewizji oraz wydawnictwach celów i zasad działalności Fundacji
   oraz wskazywanie możliwości korzystania z pomocy Fundacji, – przyjmowanie spadków, zapisów
   i darowizn,

– planowanie wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych Fundacji,

– opracowanie sprawozdania z działalności Fundacji i przygotowanie sprawozdania finansowego
   za rok ubiegły,

– tworzenie oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek,

– opracowanie regulaminów i instrukcji dotyczących działalności Fundacji,

– ustalenie zasad wynagrodzenia za pracę członków Zarządu i pracowników Fundacji,

– składanie Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdań
   z działalności Fundacji i jej Zarządu oraz z wykorzystania środków finansowych i innych
   zasobów Fundacji, po ich zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.


ROZDZIAŁ V
RADA FUNDACJI

§ 17

1. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli programowej Fundacji. Kadencja Rady trwa 6 lat i upływa
    z chwilą przyjęcia sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji.

2. Rada Fundacji składa się z 3 osób powoływanych przez:

– Ministra właściwego do spraw zdrowia publicznego,

– Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

– Ministra właściwego do spraw sportu.

Jeżeli organ upoważniony do powołania członka Rady nie dokona tego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia go listem poleconym przez Prezesa Zarządu lub pozostałych członków Rady o wygaśnięciu członkostwa w Radzie lub rezygnacji członka Rady albo upływie kadencji, uprawnienie do powołania członka Rady w to miejsce przypada Zarządowi z tym, że kandydatura musi uzyskać akceptację pozostałych członków Rady Fundacji.

Pierwszy skład Rady Fundacji składa się z 3 osób powołanych przez Zarząd spośród kandydatów zgłoszonych przez Ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Członkiem Rady Fundacji nie może być:

– Członek Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
   lub podległości z tytułu zatrudnienia,

– Likwidator, Kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz
   zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny
   pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji,

– Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Fundacji.

5. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

– nadzór nad działalnością Fundacji w tym rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych,

– udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

– zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz z wykorzystywania środków
   finansowych i innych zasobów, składanych przez Zarząd Fundacji Ministrowi właściwemu
   do spraw zabezpieczenia społecznego,

– uchwalanie własnego regulaminu i wybór Przewodniczącego Rady,

– zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów
   działalności Fundacji,

– składanie Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego rocznych sprawozdań
   z działalności Rady Fundacji.

6. Rada Fundacji wykonuje swoje prawa i obowiązki na posiedzeniach kolegialnie, podejmuje uchwały
    bezwzględną większością głosów całego składu.

7. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz do roku. Posiedzenia Rady zwołuje 
    Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub co najmniej 2 członków Rady 
    zawiadamiając pisemnie o posiedzeniu członków Rady i Zarząd Fundacji na co najmniej 7 dni
    przed planowanym posiedzeniem. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła jej posiedzenia
    w terminie to posiedzenie Rady zwołuje Prezes Zarządu.

8. Członkom Rady Fundacji przysługuje prawo do wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady
    i wykonywanie nadzoru. Mogą oni otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów 
    lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8) ustawy z dnia 3 marca 2000 r.
    o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

9. Mandat członka Rady wygasa:

– z upływem kadencji,

– w wyniku rezygnacji,

– z upływem 180 dni choroby lub trwałej niezdolności do wykonywania funkcji
   członka Rady.

 

ROZDZIAŁ VI
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 18

1. W przypadku uznania przez Zarząd konieczności likwidacji Fundacji podejmuje on stosowną uchwałę.

2. Uchwała w podmiocie likwidacji Fundacji zapada większością głosów, przy czym w posiedzeniu 
    powinno brać udział co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków Zarządu.

3. Zarząd Fundacji Aktywnej Rehabilitacji na drodze uchwały wskaże inną fundację lub stowarzyszenie, 
    realizujące cele statutowe na rzecz osób niepełnosprawnych, któremu przekazany zostanie majątek
    rozwiązywanej Fundacji.
 

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

1. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundację osobowości prawnej.

2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Zarządu, zwykłą większością głosów w obecności minimum
    3/4 członków urzędującego Zarządu.

3. Zmiana celów działania Fundacji następuje w drodze uchwały Zarządu, zwykłą większością głosów 
    w obecności minimum 3/4 członków urzędującego Zarządu.  


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach