26 Ostatnio edytowany przez stika (2008-04-02 17:42:06)

Odp: odliczenia rehabilitacyjne od podatku

Prawnicy zawsze będą cię namawiać do walczenia w sądzie, w końcu z tego żyją więc nie masz się czemu dziwić. Żeby iść do sądu, musisz mieć za sobą nie tylko domniemanie racji, ale jej pewność. Jeśli jej nie masz, nie porywaj się z motyką na słońce bo adwokaci i inni "krwiożercy" wykończą cię finansowo nim się zorientujesz...
Takie jest życie...
Urzędy są  zaopatrzone w cały sztab prawników, a mnie nawet na najtańszego nie stać... Nie porywam się więc zna walkę z nimi...
Nie jestem typem wojownika... choć nie należę też do ofiar... Ale mam trochę rozsądku...
Poza tym nie mam na to teraz czasu...

27 Ostatnio edytowany przez stika (2008-04-04 14:56:01)

Odp: odliczenia rehabilitacyjne od podatku

W dzisiejszym tj piątkowym wydaniu gazety prawnej jest cały dodatek poświęcony odliczeniom rehabilitacyjnym. Na razie nie przeglądałam dokładnie co jest wart, nie mam na to czasu... ale dobrze, że coś takiego jest. Jeśli znajdę tam coś, czego nie było gdzie indziej, dam  znać...

28 Ostatnio edytowany przez interpio (2008-04-04 19:05:55)

Odp: odliczenia rehabilitacyjne od podatku

stika napisał/a:

Problem opłat za pomoc przewodnika jest jakby zupełnie odrębną kwestią, fakt, że też kłopotliwą. Wydaje się, że np można przyjąć, że  korzystamy z pomocy kogoś, kto nie osiąga w ogóle żadnych dochodów (np bezrobotny czy młody człowiek jeszcze nie pracujący ) to, co my mu zapłaciliśmy jest jego jedynym dochodem. Jeśli dochód nie przekraczał w roku chyba ok 3000 tys

Ale czy wykonywanie świadczeń opiekuńczych przez taką osobę to nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej bez zarejetrowania i bez opłacania składek ZUS.
Temat ten śledzę od 13 lat czyli od 1995 roku odkąd ta ulga obowiązuje i od tego czasu z niej korzystam.
Do tej pory nie miałem i moi znajomi nie mieli problemów z Urzędem Skarbowym.
Był pewen problem, bo w 1996 roku Urząd Skarbowy nie wiedział, że taka ulga istniała i kumplowi na wózku nie chcieli uznać tej ulgi, po przedstawieniu wtedy 1995 roku numeru artykułu w rozporządzeniu, ulgę rehabilitacyjną dostał bez problemu.
Słyszałem, że w trzech urzędach skarbowych we Wrocławiu, w Gdańsku i jeszcze gdzieś - ON miały problemy z odliczeniem tej ulgi.
W jednym przypadku ON przegrała w innym wygrała, w innym znajoma z grupy dyskusyjnej pl.soc.inwalidzi o pseudonimie ONo chwaliła się, że ze przed sądem czy w Izbie Skarbowej już nie pamiętam przyznali jej rację.

W przegranej sprawie był nawet wyrok NSA:

Podatniczka - osoba całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji
z powodu utraty wzroku - odliczyła od dochodów za 1998 r. 1350 zł, zaś za
1999 r. - 1500 zł z tytułu opłacenia przewodnika.

Zarówno urząd skarbowy, jak i izba skarbowa zakwestionowały odliczenie,
wskazując na brak dokumentu potwierdzającego opłacenie przewodnika. W tej
sytuacji podatniczka złożyła skargę do NSA. Podniosła w niej, że ustawa o
podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala osobom niewidomym na
odliczenie od podatku wydatków na cele rehabilitacyjne, w tym na opłacenie
przewodnika (opiekuna). Zdaniem skarżącej, z ustawy wynika, iż wydatków tych
nie trzeba dokumentować, nie trzeba przedstawiać rachunków i nazwisk
przewodników. W ocenie podatniczki należy jedynie udokumentować stan
inwalidztwa.

W odpowiedzi na skargę izba skarbowa podkreśliła, iż podatniczka nie
uprawdopodobniła, iż kwoty 1350 i 1500 zł przeznaczone były na opłacenie
opiekuna.

NSA oddalił skargę podatniczki. W uzasadnieniu sąd wskazał, iż zgodnie z
art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można
odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne ponoszone przez
podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego
utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Wydatki te muszą być odpowiednio
udokumentowane.


Nie dotyczy to jednak wydatków związanych z opłaceniem opiekunów. Zgodnie z
przepisami, osoba niewidoma może dokonać odliczenia wydatków na opłacenie
przewodników w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 3-krotności
najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego w odrębnych przepisach,
za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy. Udokumentowania nie wymaga
wysokość poniesionych z tego tytułu wydatków, lecz sam fakt korzystania z
usług przewodnika przez wskazanie nazwisk osób będących opiekunami.
Wynagrodzenie otrzymane przez przewodnika osoby niewidomej stanowi przychód
i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Sąd podkreślił, iż w rozpatrywanej sprawie skarżąca nie wskazała organom
podatkowym osoby przewodnika. Skarżąca twierdziła, że płaciła różnym osobom,
a umowy zawierała ustnie.


Podsumowując, sąd dodał, iż w przypadku korzystania z odliczeń podatkowych,
ciężar udowodnienia ponoszonych wydatków spoczywa na podatniku.


Sa/Bk 769/01 i Sa/Bk 824/01

Aneta Mościcka Gazeta Prawna.

Kiedyś słyszałem wywiad z jakimś podchmielonym urzędnikiem MF, że on jak chce to może każdego załatwić i taka jest prawda.
Urzędnik - równie dobrze mógłby żądać pokaznia pisemnej umowy z przewodnikiem, od opiekuna - dyplomu ukończenia szkoły dającej tytuł asystenta / opiekuna osoby niepełnosprawnej i ect.
Na całe szczęście, wielu z urzędników to też ludzie i wystarczy im pokazać orzeczenie / decyzji o niepełnosprawności narządu wzroku lub ruchu.

29 Ostatnio edytowany przez interpio (2008-04-06 10:42:43)

Odp: odliczenia rehabilitacyjne od podatku

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej mogę odliczać koszty poniesione w związku z zakupem tzw. środków pomocniczych, czyli cewników urologicznych i strzykawek?

Od dochodu za 2007 rok można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Za takie wydatki uważa się między innymi koszty zakupu leków - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Urzędy skarbowe odmawiają odliczenia wydatków na tzw. środki pomocnicze w ramach ulgi rehabilitacyjnej, nie kwalifikując ich do leków. Zgodnie z definicją leku określoną w prawie farmaceutycznym tzw. środków pomocniczych nie zalicza się do leków.

Środków opatrunkowych, cewników, strzykawek do podawania zmiksowanego jedzenia, igieł, zestawów do przetłaczania płynów, które niewątpliwie ułatwiają życie osobom niepełnosprawnym, nie można jednak zaliczyć do wydatków na zakup leków odliczanych w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Źródło: www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2174.220.0.40.11.4.0.1.htm

30 Ostatnio edytowany przez awatar (2008-04-06 16:31:05)

Odp: odliczenia rehabilitacyjne od podatku

Dziwne to wyjaśnienie w GP.
Gdzie jest mowa o lekach?
Art. 26 ust. 1 pkt 6 Ustawy brzmi "wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne,"
Leki są jednym ze składników tej ulgi wymienionym w ust. 7, w którym przeczytamy m. in.:
7a. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na:
1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie
do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności,
3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych
niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem
sprzętu gospodarstwa domowego,
4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności,
5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,
za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych
i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz
osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł,
8) utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 7, psa przewodnika
- w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej
w pkt 7,
9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej
choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze
świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
10) opłacenie tłumacza języka migowego,
11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób
niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
12) leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi
wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista
stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale
lub czasowo),
13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz
dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu
niż wymienione w lit. a),
14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność)
osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika
mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II
grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku
życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne
zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku
podatkowym kwoty 2 280 zł.

31

Odp: odliczenia rehabilitacyjne od podatku

Chodzi chyba o to, że igły, strzykawki, cewniki tj. sprzęt pomocniczy nie można podciągnąć ani pod leki ani pod zakup indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych
niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych.

32

Odp: odliczenia rehabilitacyjne od podatku

Moim zdaniem punkt 3 :
3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych
niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem
sprzętu gospodarstwa domowego"
wyraźnie wyjaśnia, że  pod to można podciągnąć właśnie dopłaty to pampersów, cewników itp.

33

Odp: odliczenia rehabilitacyjne od podatku

Też jestem tego zdania. W końcu o czym mówimy? O sprzęcie pomocniczym. Nie trzeba tu nawet podpierać się definicją ze słownika języka polskiego. Ustawy i rozporządzenia dotyczące NFZ wyraźnie piszą o sprzęcie pomocniczym.

34 Ostatnio edytowany przez interpio (2008-04-08 01:49:44)

Odp: odliczenia rehabilitacyjne od podatku

Urzędy Skarbowe zawsze stosują wykładnie przepisów gramatyczną, słownikową a może bardziej winny stosować wykładnię celościową tych przepisów tj. co ustawdawca chciał, przez stworzenie danej ulgi osiągnąć.

35

Odp: odliczenia rehabilitacyjne od podatku

Kilka dni temu uzyskałam odpowiedź z Izby skarbowej w Warszawie. Przyznają mi rację, że mam prawo do odliczeń przewodnika, jeśli udokumentuję stosownym zaświadczeniem niepełnosprawność narządu ruchu oraz prawo do odliczeń cewników. Zakwestionowali mi jednak prawo do odliczeń pampersów, dlatego zastanawiam się nad zaskarżeniem decyzji. Tylko jakie zastosować uzasadnienie prawne na tyle skuteczne, by nikt go nie podważył.