środa, 2019-06-26 Jana, Pauliny, Rudolfiny

„Przełamujemy lody obojętności” – Lodołamacze 2012


FINAŁ KONKURSU na Zamku Królewskim w Warszawie
 

Siedmioletnia tradycja

Konkurs Lodołamacze to jedno z największych wydarzeń w naszym kraju, wydarzenie promujące ideę zatrudniania osób niepełnosprawnych i wrażliwość społeczną. W tym roku przypadła VII edycja konkursu. Organizatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 1. kwietnia 2012 r. i trwała do 27. września 2012 r. Patronat Honorowy nad konkursem w roku 2012 objęła Małżonka Prezydenta RP, Anna Komorowska. Ambasadorem konkursu został znany aktor Zbigniew Zamachowski 

Idea

Ideą konkursu jest nagradzanie firm, instytucji i osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Statuetka Lodołamacza jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jednocześnie prowadzą wobec nich przyjazną politykę personalną, przełamują bariery, walczą z niechęcią i obojętnością społeczeństwa. Konkurs Lodołamacze w szczególności skierowany jest do tych pracodawców, którzy mają świadomość, że prowadzenie odpowiedzialnego biznesu nie tylko przynosi korzyści ich firmom, ale wiedzą, jak duże znaczenie ma praca w procesie integracji pełno- i niepełnosprawnych.
Organizatorzy konkursu pragną, by idea konkursu zainteresowała również osoby, które z problematyką osób niepełnoprawnych w pracy jeszcze się nie zetknęły. Osoby niepełnosprawne są wspaniałymi pracownikami, zaangażowanymi w sprawy firmy. Kampania Lodołamacze promuje też aktywność osób niepełnosprawnych w innych dziedzinach życia. Organizatorzy chcą udowodnić, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w rozwijaniu pasji, zainteresowań i talentów. 

Kim są Lodołamacze?

Z pomocą w odpowiedzi na to pytanie przychodzi Jan Zając – prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (w skrócie: POPON), która działa od 17. lat i jest pomysłodawcą konkursu Lodołamacze. „Lodołamacze to pracodawcy, którzy wyznaczają i wskazują nowe szlaki, nowe kierunki działania w życiu gospodarczym - cechuje ich większa wrażliwość społeczna. Dają pozytywny przykład, pokazują, że można odnosić sukcesy w biznesie, jednocześnie zatrudniając niepełnosprawnych pracowników. Pokazują, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych może być trendy. To oni przyczyniają się do tego, że tworzy się swoista moda na zatrudnianie tej grupy pracowników.” 

Cele i zakres tematyczny konkursu

W artykule 2. regulaminu ww. konkursu czytamy, że „celem konkursu jest:

 • promowanie pracodawców, których wyróżnia profesjonalna polityka personalna, otwartą na wsparcie pracowników w obszarze problemów zdrowotnych i rehabilitacyjnych;
 • promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 • podnoszenie poziomu zarządzania zasobami ludzkimi osób niepełnosprawnych poprzez promowanie pozytywnych wzorców kultury organizacyjnej pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne;
 • badanie poziomu inwestowania w rozwój pracowników z niepełnosprawnością;
 • zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia standardu istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych; 
 • uwrażliwienie pracodawców na działalność charytatywną oraz członkostwo w organizacjach społecznych;
 • promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego oraz członkostwa w organizacjach pozarządowych.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy: regionalny – wyłaniający laureatów w poszczególnych rejonach kraju, oraz centralny.
W artykule 1. regulaminu konkursu Lodołamaczy 2012 czytamy, że w konkursie tym mogą brać udział: pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne na otwartym i chronionym rynku pracy, a także osoby i instytucje działające na rzecz promocji aktywności osób niepełnosprawnych różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Ogólne kryteria oceny, według których Kapituła konkursu dokonuje wyboru zwycięzców są następujące:

 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z podziałem na stopnie i rodzaje niepełnosprawności;
 • liczba nowoutworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w ostatnim roku;
 • promocja aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
 • działania na rzecz pozytywnego wizerunku idei rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 • dostosowanie infrastruktury zakładu do potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych;
 • działalność w zakresie zmniejszania ograniczeń zawodowych zatrudnionych osób niepełnosprawnych;
 • działalność w zakresie rehabilitacji medycznej (w tym liczba osób niepełnosprawnych skierowanych na turnusy rehabilitacyjne);
 • działalność charytatywna (ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych). 

Przebieg konkursu

W I etapie Kapituły regionalne, na podstawie nadesłanych materiałów dokonają analizy i wyłonią finalistów konkursu w kategoriach: Zatrudnienie Chronione – pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej, Otwarty Rynek Pracy – przedsiębiorcy otwartego rynku (bez względu na formę prawną), w tym również  stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą i posiadające status przedsiębiorcy oraz w kategorii Pracodawcy – niebędący przedsiębiorcami, w tym również stowarzyszenia, organizacje i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej.

Rozwiązanie Konkursu i ogłoszenie wyników odbyło się 27. września 2012 roku, podczas Wielkiej Gali LODOŁAMACZY, na Zamku Królewskim w Warszawie.
 

Laureaci ogólnopolscy konkursu Lodołamacze 2012

Zwycięzcy  konkursu uzyskują możliwość posługiwania się certyfikatem „Lodołamacz – Pracodawca Wrażliwy Społecznie” przez 12. miesięcy, możliwość umieszczenia logotypu „Lodołamacze” na produktach, materiałach promocyjnych i marketingowych przez 12. miesięcy zniżki na szkolenia oraz usługi prowadzone przez POPON. A oto zwycięzcy:

Nagrodę w kategorii Zatrudnienie chronione otrzymali:
I miejsce – MTM Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Tadeusz Szczepański, Warszawa. Producent tworzyw sztucznych.
II miejsce – Tuchmet Spółdzielnia Inwalidów Branży Metalowej, Tuchola. Producent narzędzi ogrodowych.
III miejsce – Hotel „Gracja” Józef Kuczyński, Gorzów Wielkopolski.

Nagrodę w kategorii Otwartego rynku pracy otrzymali:
I miejsce – Decyzją Kapituły nie przyznano I miejsca.
II miejsce – Rosmosis – Wawrzyniak Sp. z o.o, Zduny.
III miejsce – Instytut Edukacji i Rozwoju Alfa Prim, Katowice.

W kategorii Pracodawca – nieprzedsiębiorąca nagrodę otrzymali:
I miejsce – Muzeum Kinematografii w Łodzi.
II miejsce – Legnicka Biblioteka Publiczna.
III miejsce – Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących, Poznań.

W kategorii Super Lodołamacz nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu.

 

altW kategorii Lodołamacz Specjalny nagrodę otrzymał związany z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tasiemski Akademia Wychowania Fizycznego, Poznaniu). Został nagrodzony za dotychczasową działalność naukowo-dydaktyczną oraz działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Relację z rozdania nagród Lodołamaczy można odsłuchać z audycji Polska i Świat Polskiego Radia
 

Zapraszamy do śledzenia wyników konkursu Lodołamacze 2013 w następnym roku. Gratulujemy zwycięzcom!
Dominika Miros

 

 alt

Lodołamacz Specjalny – Tomasz Tasiemski

Tomasz Tasiemski, ur. 1965, odbył studia na poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Po obronie pracy magisterskiej został i pracował na uczelni. W roku 1990 uległ wypadkowi, którego konsekwencją było uszkodzenie rdzenia kręgowego. Dzięki systemowi aktywnej rehabilitacji (w skrócie: AR), który wdrożyła w Polsce Fundacja Aktywnej Rehabilitacji , Tasiemski wrócił do normalnego funkcjonowania. Były to początki usprawniania osób niepełnosprawnych po urazach rdzenia kręgowego. „Za długo by opisywać na czym to wszystko polega – stwierdza. – Wziąłem udział w kilku obozach rehabilitacyjnych, poznałem wiele ćwiczeń, uczyłem się funkcjonować na wózku. Efekty przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Odzyskałem samodzielność, wykonywałem większość czynności życiowych” – komentuje.

Powrót Tasiemskiego do pracy na uczelni nie był łatwy. Choćby ze względu na zapis prawny, na podstawie którego osoba z pierwszą grupą inwalidzką nie mogła być nigdzie zatrudniona. Jednak opinia profesorów uczelni przekonała komisję ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności do zmiany stanowiska. W 1992 roku wrócił do pracy w Zakładzie Kinezyterapii, gdzie uczył studentów rehabilitacji. Od tego czasu cała jego działalność naukowa, badawcza, dydaktyczna, koncentruje się wokół zagadnień rehabilitacji, sportu i podnoszenia jakości życia osób po urazach kręgosłupa. W 1997 roku Tomasz Tasiemski obronił doktorat, po czym na uczelni uznano, że przedmiot który stworzył i wykłada (Aktywna Rehabilitacja) jest bliższy sportowi niż kinezyterapii. Zaproponowano mu więc przejście do Katedry Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych, gdzie pracuje do dziś.
 

Dorobek naukowy

Tasiemski jest autorem 31. prac naukowych, 25. z nich opublikował już po obronie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej. 10. napisał na podstawie oryginalnych prac badawczych. 5. z nich opublikowano w czasopismach zagranicznych. Ponadto Tasiemski jest też autorem podręcznika dotyczącego usprawniania osób z urazami kręgosłupa oraz jazdy na wózku. Podręcznik przetłumaczono w Stanach Zjednoczonych (gdzie jeszcze jako doktorant był dwukrotnie na stażach), a następnie z angielskiego został przetłumaczony na wietnamski i i w Wietnamie wydany. Po uzyskaniu stopnia doktora przygotował wnioski o cztery granty na indywidualne badania, w  tym o dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz z The British Council. W efekcie, najpierw pół roku, a później aż dwa lata spędził w Wielkiej Brytanii. Co więcej, w uznaniu jego osiągnięć naukowo-badawczych Komisja Europejska w Brukseli powołała go czterokrotnie do pełnienia roli eksperta, oceniającego wnioski o granty badawcze. Tasiemski należy również do trzech krajowych i dwóch międzynarodowych towarzystw naukowych, związanych z zagadnieniami leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W tym w największym takim towarzystwie na świecie – „International Spinal Cord Society”.
Do tej pory prowadził zajęcia z zakresu rehabilitacji w czterech krajach europejskich, w pięciu krajach Azji Południowo-Wschodniej, oraz dwóch afrykańskich. W niektórych wykładał wielokrotnie. Na przykład w Tajlandii i Wietnamie po trzy razy, w Wielkiej Brytanii – aż dziesięciokrotnie. Między innymi za to ambasador tego kraju uhonorował go tytułem „Stypendysty Królowej”.
Warto dodać, że jest także działaczem społecznym. Między innymi w latach 2000-2004 wchodził w skład krajowej Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie i wielokrotnie uczestniczył w badaniach antydopingowych sportowców niepełnosprawnych, przygotowujących się do Igrzysk Paraolimpijskich w Atenach.
W roku 1997 we współpracy ze Sportowym Stowarzyszeniem Inwalidów „Start” w Poznaniu, zorganizował pierwszy w kraju obóz narciarstwa wodnego dla osób z urazami kręgosłupa. Współpraca ze „Startem” zaowocowała opracowaniem programu „Rozwój narciarstwa zjazdowego osób po urazach rdzenia kręgowego w Polsce”. Narciarstwo zjazdowe to także wielka pasja Tasiemskiego.