poniedziałek, 2019-05-27 Amandy, Jana, Juliana

»»»

2018-04-26


OŚWIADCZENIE

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji oświadcza, iż korzystając ze swojego mandatu do reprezentowania w Krajowej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych (KRKON), środowiska osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów, podczas obrad rady w dniu 24 kwietnia 2018 r., głosem swojego przedstawiciela, poparła podjęcie przez KRKON uchwały dotyczącej wprowadzenia konkretnych instrumentów wsparcia, podniesienia z dniem 1 czerwca 2018 r. renty socjalnej do wysokości równej najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej oraz wprowadzenia od 1 lipca 2018 r. koordynowanej opieki osób niepełnosprawnych ze szczególnymi problemami rehabilitacyjnymi. 

Zadaniem KRKON jest opiniowanie zgłaszanych przez stronę Rządową rozwiązań dotyczących szeroko rozumianej problematyki osób niepełnosprawnych oraz zgłaszanie własnych rekomendacji w tym zakresie. I tylko w takim zakresie podjęta została uchwała, a jej celem w żaden sposób nie było osłabienie głosu protestujących osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Co więcej, biorąc pod uwagę nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu programów wsparcia adresowanych do środowiska osób niepełnosprawnych oraz fakt, że ich opracowanie i realizację zaangażowane są same osoby niepełnosprawne – instruktorzy AR, doskonale rozumiemy i popieramy te postulaty. Jednocześnie doceniamy inicjatywy podejmowane przez stronę publiczną na rzecz osób niepełnosprawnych i dostrzegamy konieczność rozłożenia w czasie i skoordynowanie poszczególnych działań.

W trakcie obrad członkowie KRKON zaproponowali procedowanie uchwały poświęconej wdrożeniu kompleksowego programu włączenia społecznego osób niepełnosprawnych, stanowiącego jednocześnie realizację zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych:

„Krajowa Rada Konsultacyjna, popierając prawo do samodzielnego i Niezależnego Życia wszystkich osób z niepełnosprawnościami, zwracając uwagę na szczególnie trudną sytuację wielu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, uwzględniając postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, proponuje przyjęcie rozwiązań zapewniających osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom w Polsce:

  1. Godne i Niezależne Życie
  2. Orzecznictwo realizujące prawa człowieka, skupiające się na potrzebach i określające wsparcie
  3. System świadczeń finansowych, który kompensuje koszty niepełnosprawności i wspiera aktywność
  4. Efektywną, wczesną interwencję i rehabilitację
  5. Szeroką ofertę usług społecznych wspierających Niezależne Życie, w tym asystenturę osobistą, przerwę wytchnieniową, mieszkalnictwo wspomagane, transport specjalistyczny
  6. Aktywność zawodową i społeczną, w tym zatrudnienie wspomagane, likwidację pułapki świadczeniowej oraz możliwość łączenia pracy i świadczeń
  7. Koordynację wsparcia

Następne posiedzenie KRKON poświęcone będzie wypracowaniu szczegółowego planu, wraz z określeniem horyzontów czasowych przygotowania i wprowadzania konkretnych rozwiązań będących realizacją tego programu.

Robert Jagodziński Członek
KRKON