środa, 2018-06-20 Bogny, Rafaeli, Rafała

»»»

2017-04-04

 


 

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować o konferencji poświęconej inauguracji projektu:

„Polskie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego w ramach Międzynarodowego Badania Środowiskowego Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego (InSCI)”

która odbędzie się 6 kwietnia 2017 r., w godzinach 10.00 – 14.30 w Auli Zachodniej Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 (wejście B).
 

W trakcie konferencji z udziałem przedstawicieli Rządu RP, PFRON, WHO, władz województwa, władz miasta Łodzi, Lidera projektu – Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Partnera – Fundacji Aktywnej Rehabilitacji oraz przedstawicieli środowisk związanych z szerokorozumianą rehabilitacją i adaptacją społeczną osób z niepełnosprawnością, członkowie Komitetu Sterującego Polskiej Grupy Badawczej zaprezentują koncepcję projektu, jego cele i założenia oraz oczekiwania wiążące się z rezultatami badania. Do uczestników konferencji zwróci się również doradca Komitetu Naukowego Międzynarodowej Grupy Badawczej, Prof. Jerome Bickenbach, doradca Komitetu Naukowego Miedzynarodowej Grupy Badawczej (ICF Research Branch, Swiss Paraplegic Research w Nottwil, Switzerland, Department of Health Sciences and Health Policy, University of Luzern), który przedstawi szerszy kontekst projektu, jako elementu Globalnego Planu Działania na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-21 Światowej Organizacji Zdrowia (WHO Global Disability Action Plan 2014-2021: Better health for all people with disability).

Podkreślić należy, że projekt jest z całą pewnością wyjątkowym przedsięwzięciem naukowym, ze względu na jego tematykę i zakres oraz międzynarodowy charakter, a także z uwagi na możliwości, jakie wiążą się z szerokim zastosowaniem wypracowanych efektów w działaniach dotyczących kształtowania systemowych rozwiązań oraz wdrażania dobrych praktyk w zakresie ochrony zdrowia, polityki społecznej i edukacji, które prowadzić będą do maksymalnego włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością.

Podstawowym zadaniem, jakie stoi przed realizatorami projektu jest wieloaspektowa diagnoza ograniczeń i barier jakich doświadczają osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (URK), z uwzględnieniem wszystkich obszarów funkcjonowania oraz indywidualnych cech osobowych. Przyjęta metodologia badania pozwoli wnieść pewną dodatkową wartość, poza zgromadzeniem zobiektywizowanych, istotnych danych, a mianowicie uchwycić doświadczenie życia z niepełnosprawnością konkretnych osób, żyjących w swoich środowiskach.

Projekt jest również przykładem szerokiej współpracy specjalistów z dziedziny medycyny oraz organizacji pozarządowej realizującej programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością, co oznacza, że oparty jest na podmiotowym zaangażowaniu samych osób z URK, instruktorów poruszających się na wózkach inwalidzkich, które biorą udział w pracach na każdym etapie realizacji projektu. Model projektu wykorzystujący zasadę empowermentu w dużym stopniu świadczy o jego unikalności, a w przyszłej perspektywie jest gwarantem przeprowadzenia trafnej diagnozy i realnej skuteczności w procesie wdrażania konkretnych rozwiązań, mających na celu znoszenie barier i zabezpieczenie potrzeb osób z niepełnosprawnością w kontekście włączenia społecznego.


Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowej współpracy, przy wsparciu International Society for Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) oraz International Spinal Cord Society (ISCoS), a badanie przeprowadzone zostanie w 27 krajach położonych we wszystkich 6 regionach WHO. Stworzy do doskonałą przestrzeń do porównania wyników, wymiany doświadczeń oraz transferu najlepszych rozwiązań pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu.

Konferencja będzie okazją nie tylko do uzyskania pełnej informacji na temat stanu zaawansowania prac związanych z przygotowaniem i realizacją badania oraz planami odnoszącymi się do praktycznego wykorzystania wszystkich rezultatów wypracowanych w ramach projektu, ale również stanowić będzie forum poświęconym kluczowym zagadnieniom z obszaru rehabilitacji i adaptacji społecznej osób z niepełnosprawnością.


Program konferencji:

10.00 – 10.30 Inauguracja konferencji – prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa – kierownik Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

10.30 – 11.00 Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – prof. dr. hab. n. med. Radzisława Kordka oraz przedstawicieli Lidera projektu – Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Partnera - Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

11.00 – 11.30 Wystąpienia zaproszonych gości

11.30 – 11.50 Prezentacja projektu badawczego InSCI w perspektywie WHO Global Disability Action Plan 2014-2021: Better health for all people with disability - prof. Jerome Bickenbach - ICF Research Branch, Swiss Paraplegic Research w Nottwil, Switzerland, Department of Health Sciences and Health Policy, University of Luzern

11.50 – 12.30 Charakterystyka projektu, przedstawienie aktualnego stanu zaawansowania prac związanych z realizacją badania – dr Piotr Tederko, Robert Jagodziński

12.30 – 13.15 Przerwa na lunch

13.15 – 13.45 Oczekiwania związane z realizacją projektu i jego efektami w zakresie ochrony zdrowia oraz polityki społecznej w kontekście włączenia społecznego osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego – dr Marek Krasuski

13.45 – 14.30 Sesja pytań i dyskusji z udziałem zaproszonych gości i przedstawicieli mediów

14.30 – 14.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji – prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych