niedziela, 2015-03-29 Marka, Wiktoryny, Zenona

»»

Szkolenia otoczenia osób niepełnosprawnych „ ICF – to się opłaca” – projekt finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Celem podstwowym szkoleń jest poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych a co za tym idzie podniesienie kompetencji kadry bezpośrednio zaangażowanej w proces aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo. Szkolenia kierowane są do – specjalistów pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych (lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, terapeutów).

Fundacja jest pierwszą organizacją pozarządową, która podjęła się zadania wprowadzenia ICF do programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową. ICF proponuje odejście od postrzegania stanu chorobowego jedynie z perspektywy medycznej, dotyczącej zaburzeń struktur i funkcji ciała.

Upośledzenia dotyczące funkcji i struktury ciała w codziennym doświadczeniu danej osoby przekładają się na ograniczenia w wykonywaniu czynności o różnym poziomie skomplikowania, co w efekcie powoduje wykluczenie ze społecznego wymiaru życia. ICF prezentuje zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia. Prezentuje niepełnosprawność, jako ograniczenie w funkcjonowaniu, kładąc akcent na to, jak człowiek osobiście doświadcza własnych ograniczeń.

Ruch Aktywnej Rehabilitacji jako jedyny opracował i proponuje szkolenia z takich tematów jak np.: budowa, użytkowanie i indywidualne dopasowanie wózka inwalidzkiego, profilaktyka przeciwodleżynowa, bezpieczne techniki przenoszenia i asekuracji. Polski Ruch Aktywnej Rehabilitacji należy do International Activ Rehabilitation zrzeszającej organizacje realizujące wspólny program wprowadzania i upowszechniania najefektywniejszych systemów pomocy i rehabilitacji osób po urazach rdzenia kręgowego. Program ten oparty jest na doświadczeniach wiodących ośrodków medycznych oraz systemów prawno organizacyjnych takich państw jak Szwecja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwajcaria.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny!

1. Szkolenia regionalne dla kadry FAR

Szkolenia 4 dniowe dla grupy 14 osób. FAR realizując projekt kompleksowej rehabilitacji osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostrzegł konieczność przygotowania kadry prowadzącej obozy aktywnej rehabilitacji pod kątem oceny osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem modelu bio-psycho-społecznego w oparciu o ICF, co wpływa naujednolicenie systemu oceny i wprowadzenie uniwersalnego języka pośród osób odpowiedzialnych za całyproces rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Aby działać sprawniej dla naszych Beneficjentów szkolimy kadrę – instruktorów, wolontariuszy by na bieżąco byli z najnowocześniejszymi metodami pracy z osobami niepełnosprawnymi wdrażajac na grunt Polski Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

2. Szkolenia regionalne dla personelu medycznego

Szkolenie jednodniowe dla grupy 15 osób. Celem szkolenia jest zapoznanie z założeniami, strukturą oraz metodami praktycznego wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), w programach rehabilitacji i aktywizacji skierowanych do osób ze znacznymi ograniczeniami wywołanymi niepełnosprawnością.

Program szkolenia obejmuje m.in. zajęcia teoretyczne oraz praktyczne warsztaty, których tematem jest kodowanie informacji dotyczących problemów zdrowotnych i trudności w funkcjonowaniu, stosowanie kwalifikatorów, a przede wszystkich planowanie i realizacja procesu wsparcia.

Szkolenie prowadzone jest kadrę instruktorską Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, w tym instruktorki oraz instruktorów poruszających się na wózkach inwalidzkich, którzy poza przedstawieniem zagadnień dotyczących ICF zaprezentują formy wsparcia i metody pracy stosowane w ramach programu FAR, a także doświadczenia płynące z wieloletniej (FAR w 2013 roku obchodzi 25-lecie swojej działalności) realizacji wsparcia adresowanego do osób po URK i osób z innymi schorzeniami.
Zaproszenie na te formę szkolenia kierujemy do osób pracujących w ośrodkach medycznych, zajmujących się leczeniem i rehabilitacją pacjentów ze znaczną dysfunkcją narządu ruchu, które ze szczególną troską i zrozumieniem traktują wyzwania stojące przed osobami niepełnosprawnymi. Mamy głębokie przekonanie, że dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe stanie się  szerokie wprowadzenie ICF do codziennej pracy z pacjentami.

W programie szkolenia:

  • Zintegrowany BIO-PSYCHO-SPOŁECZNY model funkcjonowania i niepełnosprawności
  • Struktura i kodowanie ICF
  • Zastosowanie kwalifikatorów w kodowaniu ICF
  • Profil kategorialny ICF
  • Sposoby wykorzystywania ICF
  • ICF w planowaniu wsparcia – rehabilitacji
  • Przykłady praktycznego zastosowania ICF w planowaniu wsparcia i rehabilitacji

 
3. Szkolenia dla liderów (prowadzących obozy i serwis)

FAR w ciągu każdego roku realizuje działania dla grupy kilku tysięcy osób niepełnosprawnych ruchowo, organizuje około 100 obozów aktywnej rehabilitacji, współpracujemy każdego roku z grupą około 600 osób, które współpracują z FAR podczas obozów aktywnej rehabilitacji. Profesjonalizacja działań dla tak dużej grupy osób wymaga podnoszenia kompetencji kadry odpowiedzialnej za przygotowanie i poprowadzenie obozów aktywnej rehabilitacji, stąd też niezbędne jest ciągłe doszkalanie osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg obozu.

4. Szkolenia dla młodej kadry.

Szkolenia 4 dniowe dla grupy 20 osób. FAR w ciągu każdego roku realizuje działania dla grupy kilku tysięcy osób niepełnosprawnych ruchowo,organizuje około 100 obozów aktywnej rehabilitacji, współpracujemy każdego roku z grupą około 600 osób,które współpracują z FAR podczas obozów aktywnej rehabilitacji. W związku z rosnącą ilością działań niezbędne jest przygotowanie młodej kadry do prowadzenia zajęć. Uczestnicy obozów AR rokujący największe postępy,wykazujący się niebagatelnymi umiejętnościami interpersonalnymi,z wysokim poziomem samodzielności szkoleni przez doświadczonych instruktorów AR sami stają się kadrą kolejnych obozów.

5.  Szkolenia dla Pełnomocników FAR

Szkolenia 3 dniowe dla grupy 15 osób. FAR w ciągu każdego roku realizuje działania dla grupy kilku tysięcy osób niepełnosprawnych ruchowo,organizuje około 100 obozów aktywnej rehabilitacji, dodatkowo pełnomocnicy FAR są reprezentantami wkażdym województwie, co skutkuje koniecznością w aspekcie wdrażania ICF w Polsce odpowiedniegoprzygotowania osób do pełnienia roli osób odpowiedzialnych za wdrażanie ICF w każdym województwie,jednocześnie bardzo często osoby te pełnią różne funkcje społeczne w województwach, stąd tezodpowiednie przygotowanie ich w zakresie ICF będzie stanowiło ważny element w zakresie optymalizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych.


Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem zapraszamy do kontaktu:

  • z biurem centralnym w Warszawie
  • z biurami regionalnymi
  • z Pełnomocnikami

Wszelkie numery telefonu do kontaktu znajdziesz na stronie http://www.far.org.pl/kontakt.html


 


Get Adobe Flash player

Galeria